336 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดในวันเสาร์ควรปฏิบัติตามหลักทักษาของไทยโดยหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี เช่น ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันเสาร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษรสำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันเสาร์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ก”

กนกกาญจน์ อ่านว่า กะ-หนก-กาน แปลว่า ทองคำล้ำค่า
กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง
กนกรัตน์ อ่านว่า กะ-หนก-รัด แปลว่า ทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง
กมนียา อ่านว่า กะ-มะ-นี-ยา แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมลกานต์ อ่านว่า กะ-มน-กาน แปลว่า ผู้มีใจงดงาม
กมลฉัตร อ่านว่า กะ-มน-ฉัด แปลว่า ร่มใจ
กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว
กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม
กมลลาสน์ อ่านว่า กะ-มน-ลาด แปลว่า ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น
กรองกาญจน์ อ่านว่า กรอง-กาน แปลว่า เกลียวทอง
กระยาทิพย์ อ่านว่า กระ-ยา-ทิบ แปลว่า ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู
กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กวินทรา อ่านว่า กะ-วิน-ทรา แปลว่า จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม
กวีทิพย์ อ่านว่า กะ-วี-ทิบ แปลว่า มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กอบกาญจน์ อ่านว่า กอบ-กาน แปลว่า ทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง
กัชชลา อ่านว่า กัด-ชะ-ลา แปลว่า แร่พลวง
กัญจน์อมล อ่านว่า กัน-อะ-มน แปลว่า ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
กัญจนาพร อ่านว่า กัน-จะ-นา-พอน แปลว่า ทองอันบริสุทธิ์
กัญญพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาภัทร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีความเจริญ
กัญญารัตน์ อ่านว่า กัน-ยา-รัด แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ
กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กันต์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันย์สุดา อ่านว่า กัน-สุ-ดา แปลว่า ธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กาญจนาพร อ่านว่า กาน-จะ-นา-พอน แปลว่า ทองอันบริสุทธิ์
กาญจนาภา อ่านว่า กาน-จะ-นา-พา แปลว่า แสงทอง, แสงสว่างดุจทอง
กาญจนาวดี อ่านว่า กาน-จะ-นา-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
กานดาวดี อ่านว่า กาน-ดา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก
กานต์ธิดา อ่านว่า กาน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์สินี อ่านว่า กาน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก
กิรติกา อ่านว่า กิ-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กุสุมนิภา อ่านว่า กุ-สุม-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
เกวลิน อ่านว่า เก-วะ-ลิน แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจรจิต อ่านว่า ขะ-จอน-จิด แปลว่า มีใจกว่างน่านับถือ
ขจิตพร อ่านว่า ขะ-จิด-พอน แปลว่า ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว
ขจีเนตร อ่านว่า ขะ-จี-เนด แปลว่า ผู้มีดวงตางาม
ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม
ขจีพักตร์ อ่านว่า ขะ-จี-พัก แปลว่า ผู้มีน่าตาน่ารัก
ขยาทิมาต อ่านว่า ขะ-ยา-ทิ-มาด แปลว่า มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญจิต อ่านว่า ขวัน-จิด แปลว่า เป็นที่เจริญจิต
ขวัญรัตน์ อ่านว่า ขวัน-รัด แปลว่า ขวัญแก้ว
ขวัญเรือน อ่านว่า ขวัน-เรือน แปลว่า ยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญฤทัย อ่านว่า ขวัน-รึ-ไท แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญหทัย อ่านว่า ขวัน-หะ-ไท แปลว่า ขวัญใจ
ขีโรชา อ่านว่า ขี-โร-ชา แปลว่า โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
เขมจิรา อ่านว่า เขม-จ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความเกษม
เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ค”

คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัทลียา อ่านว่า คัด-ทรี-ยา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คันธนีรา อ่านว่า คัน-ทะ-นี-รา แปลว่า น้ำหอม
คันธมาลี อ่านว่า คัน-ทะ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้หอม
คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว
คุ้มขวัญ อ่านว่า คุ้ม-ขวัน แปลว่า คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “จ”

จงสุทธา อ่านว่า จง-สุด-ทา แปลว่า ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จรสจันทร์ อ่านว่า จะ-รด-จัน แปลว่า เหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญญา อ่านว่า จะ-รัน-ยา แปลว่า กระจาย, แพร่กระจาย
จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี
จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี
จอมนรี อ่านว่า จอม-นะ-รี แปลว่า ยอดหญิง
จันทกานติ์ อ่านว่า จัน-ทะ-กาน แปลว่า แสงจันทร์
จันทนียา อ่านว่า จัน-ทะ-นี-ยา แปลว่า มีกลิ่นจัน
จันทร์จิรา อ่านว่า จัน-จิ-รา แปลว่า งามเสมอ
จันทร์สุดา อ่านว่า จัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จันทร์หอม อ่านว่า จัน-หอม แปลว่า เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
จันทรากานต์ อ่านว่า จัน-ทรา-กาน แปลว่า ที่รักของพระจันทร์
จันทัปปภา อ่านว่า จัน-ทับ-ปะ-พา แปลว่า แสงจันทร์
จารุเนตร อ่านว่า จา-รุ-เนด แปลว่า มีตางาม
จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา แปลว่า รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิตตวิสุทธิ อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-สุด แปลว่า ความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส
จิตรกัญญา อ่านว่า จิด-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรลดา อ่านว่า จิด-ละ-ดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จินดารัตน์ อ่านว่า จิน-ดา-รัด แปลว่า มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินดาหรา อ่านว่า จิน-ดา-หรา แปลว่า ฉลาด
จินต์ศุจี อ่านว่า จิน-สุ-จี แปลว่า ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน
จิระประไพ อ่านว่า จิ-ระ-ประ-ไพ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิรัสยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ตลอดกาลนาน นิรันดร
จุลินทิพย์ อ่านว่า จุ-ลิน-ทิบ แปลว่า สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
จุฬารัตน์ อ่านว่า จุ-ลา-รัด แปลว่า แก้วที่งามเลิศ
เจียมจิตร์ อ่านว่า เจียม-จิด แปลว่า รู้จักประมาณจิตใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉัตรฤดี อ่านว่า ฉัด-รึ-ดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี อ่านว่า ฉัน-สิ-นี แปลว่า ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันทิกา อ่านว่า ฉัน-ทิ-กา แปลว่า มีความพอใจ
ฉันทิศา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์
ชญานี อ่านว่า ชะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้
ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกานต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน
ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
ชนากานต์ อ่านว่า ชะ-นา-กาน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนิกานต์ อ่านว่า ชะ-นิ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี
ชนิสรา อ่านว่า ชะ-นิด-ระ-สา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก แปลว่า แท่งทอง
ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ แปลว่า ยอดเป็นดีวิเศษ
ชลชินี อ่านว่า ชน-ชิ-นี แปลว่า พระอาทิตย์
ชลธิชา อ่านว่า ชน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดในน้ำ พระนางลักษมี
ชวนชม้าย อ่านว่า ชวน-ชะ-ม้าย แปลว่า ดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ
ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวัลรัตน์ อ่านว่า ชะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนอันแวววาว
ชัญญานุช อ่านว่า ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชัยรัมภา อ่านว่า ไช-รำ-พา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชินารมย์ อ่านว่า ชิ-นา-รม แปลว่า ยินดีในพระชินเจ้า
ชีวันธร อ่านว่า ชี-วัน-ทอน แปลว่า มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติชนิด อ่านว่า โชด-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์
ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้
ญานิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ
ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตรีทิพยนิภา อ่านว่า ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ต้องครรลอง อ่านว่า ต้อง-คัน-ลอง แปลว่า ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถลัชนันท์ อ่านว่า ถะ-ลัด-ชะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถาวรีย์ อ่านว่า ถา-วะ-รี แปลว่า ความมั่นคง นิรันดร
ถิรดา อ่านว่า ถิ-ระ-ดา แปลว่า ความมั่นคงสถาพร
ถิรมน อ่านว่า ถิ-ระ-มน แปลว่า มีใจมั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทรงอัปสร อ่านว่า ซง-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างดุจนางฟ้า
ทิฆัมพร อ่านว่า ทิ-คำ-พอน แปลว่า ท้องฟ้า
ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา แปลว่า รัศมีเป็นทิพย์
ทิพารมย์ อ่านว่า ทิ-พา-รม แปลว่า รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนกานต์ อ่านว่า ทะ-นะ-กาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนิดา อ่านว่า ทะ-นิ-ดา แปลว่า หนักแน่น
ธรรมนิตย์ อ่านว่า ทำ-มะ-นิด แปลว่า มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธรรมรัตน์ อ่านว่า ทำ-มะ-รัด แปลว่า คุณธรรมอันล้ำเลิศ
ธรรมิกา อ่านว่า ทัน-มิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธวัลฉวี อ่านว่า ทะ-วัน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวนวลงาม
ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์
ธัญจิรา อ่านว่า ทัน-จิ-รา แปลว่า มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญามาศ อ่านว่า ทัน-ยา-มาด แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญทิพย์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทิบ แปลว่า ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี
ธัญวรัตน์ อ่านว่า ทัน-วะ-รัด แปลว่า มีโชคและประเสริฐสุด
ธันยชนก อ่านว่า ทัน-ยะ-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดโชคดี
ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี แปลว่า มีโชคและมีความกล้า
ธันยารัตน์ อ่านว่า ทัน-ยา-รัด แปลว่า แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธิดารัตน์ อ่านว่า ทิ-ดา-รัด แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ
ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้
ธุวดารา อ่านว่า ทุ-วะ-ดา-รา แปลว่า สดใสเสมอดวงดารา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “น”

นนทรมย์ อ่านว่า นน-ทะ-รม แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี
นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา
นรีกานต์ อ่านว่า นะ-รี-กาน แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก
นลัทพร อ่านว่า นะ-ลัด-ทะ-พอน แปลว่า น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นวรัตน์ อ่านว่า นะ-วะ-รัด แปลว่า แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม
นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน แปลว่า มีใจผูกพัน
นันทฉัตร อ่านว่า นัน-ทะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นันท์นภัส อ่านว่า นัน-นะ-พัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทิกานต์ อ่านว่า นัน-ทิ-กาน แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นัยน์ปพร อ่านว่า ไน-ปะ-พอน แปลว่า ตาสวย ตาดี
นิจจารีย์ อ่านว่า นิด-จา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ
นิจฉรา อ่านว่า นิด-ฉะ-รา แปลว่า ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
นิจวรีย์ อ่านว่า นิด-วะ-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเสมอ
นิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน แปลว่า มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ-พิด แปลว่า ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิรัชพร อ่านว่า นิ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิรินธนา อ่านว่า นิ-ริน-ทะ-รา แปลว่า หมดกิเลศ
นิวาริน อ่านว่า นิ-วา-ริน แปลว่า ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
นิศาชล อ่านว่า นิ-สา-ชน แปลว่า น้ำค้าง
นิศารัตน์ อ่านว่า นิ-สา-รัด แปลว่า พระจันทร์
นีนนารา อ่านว่า นีน-นา-รา แปลว่า สีน้ำ
นีรัมพร อ่านว่า นี-รำ-พอน แปลว่า น้ำกับฟ้า
เนตรอัปสร อ่านว่า เนด-อับ-สอน แปลว่า มีดวงตางามดุจนางฟ้า

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “บ”

บงกชเพชร อ่านว่า บง-กด-เพ็ด แปลว่า ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
บงกชรัตน์ อ่านว่า บง-กด-รัด แปลว่า ดอกบัวแก้ว
บวรกานต์ อ่านว่า บอ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บวรรัตน์ อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ
บาจรีย์ อ่านว่า บา-จะ-รี แปลว่า ผู้เบิกบาน
บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า มีบุญเป็นพร
บุญญิสา อ่านว่า บุน-ยิ-สา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญสิตา อ่านว่า บุน-สิ-ตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
บุริมนาถ อ่านว่า บุ-ริม-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน แปลว่า พร 5 ประการ
เบญจมาศ อ่านว่า เบน-จะ-มาด แปลว่า เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
เบญจรัตน์ อ่านว่า เบน-จะ-รัด แปลว่า รัตนะห้าอย่าง
เบญจา อ่านว่า เบน-จา แปลว่า ห้า
เบญญาพร อ่านว่า เบน-ยา-พอน แปลว่า ฉลาดด้วยความดี
เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปดิวรดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา แปลว่า ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา แปลว่า ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปทุมทิพย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-ทิบ แปลว่า ดอกบัวแก้ว
ปทุมมาลย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-มาน แปลว่า มาลัยดอกบัว
ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง
ปภาพินท์ อ่านว่า ปะ-พา-พิน แปลว่า ประสบแสงสว่าง
ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ปยุดา อ่านว่า ปะ-ยุ-ดา แปลว่า ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
ประกายจิต อ่านว่า ประ-กาย-จิด แปลว่า ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์
ประกายวัลย์ อ่านว่า ประ-กาย-วัน แปลว่า ไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
ประจินดา อ่านว่า ประ-จิน-ดา แปลว่า ความคิด
ประทินทิพย์ อ่านว่า ประ-ทิน-ทิบ แปลว่า กลิ่นหอมอันวิเศษ
ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว
ประภาภัทร อ่านว่า ประ-พา-พัด แปลว่า มีผิวพรรณงาม
ประภารัตน์ อ่านว่า ประ-พา-รัด แปลว่า แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
ประภาวดี อ่านว่า ประ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ แปลว่า แก้มงาม, มะปรางแก้ว
ปราญชลี อ่านว่า ปราน-ชะ-ลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปรารถนา อ่านว่า ปราด-ถะ-หนา แปลว่า ความประสงค์
ปริยฉัตร อ่านว่า ปริ-ยะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรเป็นที่รัก
ปรียาวดี อ่านว่า ปรี-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงอันเป็นที่รัก
ปวรรัตน์ อ่านว่า ปะ-วอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ
ปวิชญาดา อ่านว่า ปะ-วิด-ยา-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปสาทนีย์ อ่านว่า ปะ-สา-ทะ-นี แปลว่า น่าเลื่อมใส
ปัญจมาพร อ่านว่า ปัน-จะ-มา-พอน แปลว่า พรที่ 5
ปัญญารัตน์ อ่านว่า ปัน-ยา-รัด แปลว่า ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม
ปัถยานี อ่านว่า ปัด-ถะ-ยา-นี แปลว่า ผู้เหมาะสม
ปาเจรา อ่านว่า ปา-เจ-รา แปลว่า ครูของครู
ปานกมล อ่านว่า ปาน-กะ-มน แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ
ปานชนก อ่านว่า ปาน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ
ปานชีวา อ่านว่า ปาน-ชี-วา แปลว่า รักปานชีวิต
ปานทิพย์ อ่านว่า ปาน-ทิบ แปลว่า เปรียบเสมือนของวิเศษ
ปานไพลิน อ่านว่า ปาน-ไพ-ลิน แปลว่า เหมือนไพลิน
ปาริฉัตร อ่านว่า ปา-ริ-ฉัด แปลว่า ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปาลินี อ่านว่า ปา-ลิ-นี แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิติยาพร อ่านว่า ปิ-ติ-ยา-พอน แปลว่า ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิ่นทิพย์ อ่านว่า ปิ่น-ทิบ แปลว่า เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
ปิยนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก
ปิยะฉัตร อ่านว่า ปิ-ยะ-ฉัด แปลว่า ร่มของผู้เป็นที่รัก
ปิยาพัชร อ่านว่า ปิ-ยา-พัด แปลว่า เป็นที่รักดังเพชร
ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุษาบุล อ่านว่า ปุ-สา-บุน แปลว่า ได้รับการอบรมมาก
เปรมยุดา อ่านว่า เปรม-ยุ-ดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก
ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผ่องรำไพ อ่านว่า ผ่อง-รำไพ แปลว่า งามผุดผ่อง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ฝ”

ฝนทิพย์ อ่านว่า ฝน-ทิบ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
ฝนสุดา อ่านว่า ฝน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “พ”

พจีรจิต อ่านว่า พะ-จี-ระ-จิด แปลว่า เรียงถ้อยร้อยคำ
พนิตนันท์ อ่านว่า พะ-นิด-นัน แปลว่า ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตอนงค์ อ่านว่า พะ-นิด-อะ-นง แปลว่า กามเทพผู้เป็นที่รัก
พยอมรัตน์ อ่านว่า พะ-ยอม-รัด แปลว่า ดอกไม้แก้ว
พรชนิตว์ อ่านว่า พอน-ชะ-นิด แปลว่า เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
พรธีรา อ่านว่า พอน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พรรษชล อ่านว่า พัด-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน
พรหมธาดา อ่านว่า พรม-ทา-ดา แปลว่า พระพรหมผู้สร้าง
พลอยรัตน์ อ่านว่า พลอย-รัด แปลว่า ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
พสิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พักตร์พริ้ง อ่านว่า พัก-พริ้ง แปลว่า หน้างาม
พัชรวลัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล แปลว่า กำไลเพชร
พัชรางค์ อ่านว่า พัด-ชะ-ราง แปลว่า ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
พัทธ์ธีรา อ่านว่า พัด-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พัทธรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พิชชาทร อ่านว่า พิด-ชา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อความรู้, เอาใจใส่ในความรู้
พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
พิชญธิดา อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์สุดา อ่านว่า พิด-ชะ-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์
พิมพกานต์ อ่านว่า พิม-พะ-กาน แปลว่า รูปงามน่ารัก
พิมพ์ชนก อ่านว่า พิม-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ
พิมพ์นารา อ่านว่า พิม-นา-รา แปลว่า มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
พิมพ์วลัญช์ อ่านว่า พิม-วะ-ลัน แปลว่า มีลักษณะรูปงาม
พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พิรานันท์ อ่านว่า พิ-รา-นัน แปลว่า ความร่าเริงของผู้กล้า
พีโชบล อ่านว่า พี-โช-บล แปลว่า พืชบัว หน่อบัว
พีรกานต์ อ่านว่า พี-ระ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
พูนสวัสดิ์ อ่านว่า พูน-สะ-หวัด แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง
เพ็ญประภา อ่านว่า เพ็น-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพิสุทธิ์ อ่านว่า เพ็น-พิ-สุด แปลว่า สดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์
เพ็ญโภคัย อ่านว่า เพ็น-โพ-ไค แปลว่า เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
แพรววนิด อ่านว่า แพรว-วะ-นิด แปลว่า งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
ภัคจิรา อ่านว่า พัก-คะ-จิ-รา แปลว่า มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก
ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค
ภัทรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ
ภาวนียา อ่านว่า พา-วะ-นี-ยา แปลว่า ผู้ควรสรรเสริญ
ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญามาศ อ่านว่า พิน-ยา-มาด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภุมรินรัตน์ อ่านว่า พุม-มะ-ริน-รัด แปลว่า แมลงผึ้งที่งดงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ม”

มธุรส อ่านว่า มะ-ทุ-รด แปลว่า น้ำผึ้งหวาน
มนชิดา อ่านว่า มน-ชิ-ดา แปลว่า ชนะใจ
มนตกานต์ อ่านว่า มน-ตะ-กาน แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนต์วลี อ่านว่า มน-วะ-ลี แปลว่า มีคำพูดชักจูงใจ
มนปริยา อ่านว่า มะ-นะ-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ
มนัญชยา อ่านว่า มะ-นัน-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ชนะใจ
มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ
มโนชา อ่านว่า มะ-โน-ชา แปลว่า โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนรม อ่านว่า มะ-โน-รม แปลว่า เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มยุรฉัตร อ่านว่า มะ-ยุ-ระ-ฉัด แปลว่า หางนกยูง
มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
มายาวี อ่านว่า มา-ยา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
มาลีรัตน์ อ่านว่า มา-ลี-รัด แปลว่า ดอกไม้ที่มีค่า
มาลีวัลย์ อ่านว่า มา-ลี-วัน แปลว่า เถาดอกไม้, ดอกไม้เถา
มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยมลภัทร อ่านว่า ยะ-มน-พัด แปลว่า คู่ผู้ดีงาม
เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา แปลว่า สตรี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ร”

รจิตพิชญ์ อ่านว่า ระ-จิต-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
รตินันท์ อ่านว่า ระ-ติ-นัน แปลว่า ยินดีกับความรัก
รติรมย์ อ่านว่า ระ-ติ-รม แปลว่า รื่นรมย์ยินดี
รวินท์นิภา อ่านว่า ระ-วิน-นิ-พา แปลว่า งามดังดอกบัว
รัตนประภา อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แปลว่า แผ่นดิน
รัมภ์รดา อ่านว่า รำ-ระ-ดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
ราชาวดี อ่านว่า รา-ชา-วะ-ดี แปลว่า ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
รุ่งไพลิน อ่านว่า รุ่ง-ไพ-ลิน แปลว่า พลอยไพลินที่งามแวววาว

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลูกขวัญ อ่านว่า ลูก-ขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ว”

วกุลทิพย์ อ่านว่า วะ-กุน-ทิพ แปลว่า ต้นพิกุลของเทวดา
วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
วรกานต์ อ่านว่า วอ-ระ-กาน แปลว่า ประเสริฐและน่ารัก
วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-นัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรัญชลี อ่านว่า วะ-รัน-ชะ-ลี แปลว่า การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันเสาร์ให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันเสาร์ ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ หมวดหมู่ ชื่อมงคล

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "336 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์"