346 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

346 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์
346 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ก”

กชนันท์ อ่านว่า กด-ชะ-นัน แปลว่า ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชพรรณ อ่านว่า กด-ชะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง
กนกกาญจน์ อ่านว่า กะ-หนก-กาน แปลว่า ทองคำล้ำค่า
กนกทิพย์ อ่านว่า กะ-หนก-ทิบ แปลว่า ทองคำที่ดีวิเศษ
กนกพรรณ อ่านว่า กะ-หนก-พัน แปลว่า ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ
กนกพัชร อ่านว่า กะ-หนก-พัด แปลว่า ทองและเพชร
กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง
กนกรัตน์ อ่านว่า กะ-หนก-รัด แปลว่า ทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง
กนกลดา อ่านว่า กะ-หนก-ละ-ดา แปลว่า เถาทอง
กนกวดี อ่านว่า กะ-หนก-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
กนกวรรณ อ่านว่า กะ-หนก-วัน แปลว่า ผิวดังทอง
กนกวลัย อ่านว่า กะ-หนก-วะ-ไล แปลว่า กำไลทอง
กนธิชา อ่านว่า กน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล
กมนียา อ่านว่า กะ-มะ-นี-ยา แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมลกานต์ อ่านว่า กะ-มน-กาน แปลว่า ผู้มีใจงดงาม
กมลฉัตร อ่านว่า กะ-มน-ฉัด แปลว่า ร่มใจ
กมลฉันท์ อ่านว่า กะ-มน-ละ-ฉัน แปลว่า ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลชนก อ่านว่า กะ-มน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เกิดจากใจ
กมลทิพย์ อ่านว่า กะ-มน-ทิบ แปลว่า บัววิเศษ
กมลนัทธ์ อ่านว่า กะ-มน-นัด แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนิตย์ อ่านว่า กะ-มน-นิด แปลว่า คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว
กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์
กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลานันท์ อ่านว่า กะ-มะ-ลา-นัน แปลว่า บัวบาน
กรรณลดา อ่านว่า กัน-ละ-ดา แปลว่า ใบหู
กรรณาภรณ์ อ่านว่า กัน-นา-พอน แปลว่า เครื่องประดับหู
กรรณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ดอกไม้, เครื่องประดับ
กรรณิการ์ อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น
กระยาทิพย์ อ่านว่า กระ-ยา-ทิบ แปลว่า ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
กรัณฑา อ่านว่า กะ-รัน-ทา แปลว่า รวงผึ้ง
กฤตพร อ่านว่า กริด-ตะ-พอน แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ,เสน่ห์
กฤตาภรณ์ อ่านว่า กริ-ตา-พอน แปลว่า ผู้ประดับกายแล้ว
กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์
กฤติมุข อ่านว่า กริด-ติ-มุก แปลว่า นักปราชญ์
กฤติยา อ่านว่า กริด-ติ-ยา แปลว่า หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
กวินทรา อ่านว่า กะ-วิน-ทรา แปลว่า จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
กวินทิพย์ อ่านว่า กะ-วิน-ทิบ แปลว่า ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจิตพร อ่านว่า ขะ-จิด-พอน แปลว่า ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว
ขจี อ่านว่า ขะ-จี แปลว่า งามสดใส
ขจีเนตร อ่านว่า ขะ-จี-เนด แปลว่า ผู้มีดวงตางาม
ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม
ขจีพรรณ อ่านว่า ขะ-จี-พัน แปลว่า ผู้มีผิวน่าแลมอง
ขจีพักตร์ อ่านว่า ขะ-จี-พัก แปลว่า ผู้มีน่าตาน่ารัก
ขจีวรรณ อ่านว่า ขะ-จี-วัน แปลว่า ผู้มีผิวแลน่ามอง
ขนบพร อ่านว่า ขะ-หนบ-พอน แปลว่า แบบแผนที่ประเสริฐ
ขยานี อ่านว่า ขะ-ยา-นี แปลว่า มีความรู้
ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญแก้ว อ่านว่า ขวัน-แก้ว แปลว่า มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิต อ่านว่า ขวัน-จิด แปลว่า เป็นที่เจริญจิต
ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญใจ อ่านว่า ขวัน-ใจ แปลว่า ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก
ขวัญตา อ่านว่า ขวัน-ตา แปลว่า มิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญทิพย์ อ่านว่า ขวัน-ทิบ แปลว่า มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ
ขวัญเนตร อ่านว่า ขวัน-เนด แปลว่า มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญพร อ่านว่า ขวัน-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญรัตน์ อ่านว่า ขวัน-รัด แปลว่า ขวัญแก้ว
ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญฤทัย อ่านว่า ขวัน-รึ-ไท แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล
ขัชพร อ่านว่า ขัด-ชะ-พอน แปลว่า ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ
ขีโรชา อ่านว่า ขี-โร-ชา แปลว่า โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
เขมจิรา อ่านว่า เขม-จ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย
เขมรุจิ อ่านว่า เข-มะ-รุ-จิ แปลว่า ชอบความปลอดภัย
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความเกษม
เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ค”

คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า
คชรัตน์ อ่านว่า คด-ชะ-รัด แปลว่า ช้างแก้ว
คชารี อ่านว่า คะ-ชา-รี แปลว่า สิงห์โต
คณนาถ อ่านว่า คะ-นะ-นาด แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณพร อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรรคพวกดี
คณพิชญ์ อ่านว่า คะ-นะ-พิด แปลว่า รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คนธวัลย์ อ่านว่า คน-ทะ-วัน แปลว่า เถาวัลย์หอม
คมทิพย์ อ่านว่า คม-ทิบ แปลว่า ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
คะนึงจิต อ่านว่า คะ-นึง-จิด แปลว่า ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัทลียา อ่านว่า คัด-ทรี-ยา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คันธนีรา อ่านว่า คัน-ทะ-นี-รา แปลว่า น้ำหอม
คันธมาลี อ่านว่า คัน-ทะ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้หอม
คันธลี อ่านว่า คัน-ทะ-ลี แปลว่า ตัวต่อ
คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว
คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “จ”

จงกลณี อ่านว่า จง-กน-นี แปลว่า ดอกบัว
จงจิตร อ่านว่า จง-จิด แปลว่า ใจแน่วแน่
จตุทิพย์ อ่านว่า จะ-ตุ-ทิบ แปลว่า เทพทั้งสี่
จตุพักต์ อ่านว่า จะ-ตุ-พัก แปลว่า พระพรหม
จตุรพร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พอน แปลว่า พร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ
จรณา อ่านว่า จะ-ระ-นา แปลว่า ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรรยาภรณ์ อ่านว่า จัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่สวยงาม
จรัลรมย์ อ่านว่า จะ-รัน-รม แปลว่า เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี
จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี
จรีภรณ์ อ่านว่า จะ-รี-พอน แปลว่า การปกป้องด้วยหอก
จันทกานต์ อ่านว่า จัน-ทะ-กาน แปลว่า ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทนิภา อ่านว่า จัน-ทะ-นิ-พา แปลว่า แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนียา อ่านว่า จัน-ทะ-นี-ยา แปลว่า มีกลิ่นจัน
จันทรากานต์ อ่านว่า จัน-ทรา-กาน แปลว่า ที่รักของพระจันทร์
จันทราภรณ์ อ่านว่า จัน-ทรา-พอน แปลว่า เครื่องประดับงามดุจจันทร์
จันทัปปภา อ่านว่า จัน-ทับ-ปะ-พา แปลว่า แสงจันทร์
จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน แปลว่า หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุเนตร อ่านว่า จา-รุ-เนด แปลว่า มีตางาม
จิตรลดา อ่านว่า จิด-ละ-ดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรานุช อ่านว่า จิด-ตรา-นุช แปลว่า หญิงสาวผู้งดงาม
จินดาพรรณ อ่านว่า จิน-ดา-พัน แปลว่า แก้วสารพัดนึกที่งดงาม
จินดารัตน์ อ่านว่า จิน-ดา-รัด แปลว่า มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา แปลว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา อ่านว่า จิน-ตะ-นา แปลว่า ความคิด
จิรกิตติ์ อ่านว่า จิ-ระ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงยืนนาน
จิรนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า มีผู้ชื่นชมยินดี
จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน
จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัญญา อ่านว่า จิ-รัน-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จิราพัชร อ่านว่า จิ-รา-พัด แปลว่า ยั่งยืนดุจเพชร
จิลลาวัณย์ อ่านว่า จิน-ลา-วัน แปลว่า ตกแต่งให้งดงาม
จีรนันท์ อ่านว่า จี-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จีราภรณ์ อ่านว่า จี-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ อ่านว่า จุ-ทา-ทิพย์ แปลว่า จุกที่งดงามมาก
จุฑามณี อ่านว่า จุ-ทา-มะ-นี แปลว่า ปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑารัตน์ อ่านว่า จุ-ทา-รัด แปลว่า เครื่องประดับเพชรพลอย
จุรีรัตน์ อ่านว่า จุ-รี-รัด แปลว่า ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
เจตปรียา อ่านว่า เจด-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ
เจริญรัตน์ อ่านว่า จะ-เริน-รัด แปลว่า คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉัตรฤดี อ่านว่า ฉัด-รึ-ดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์
ชญานี อ่านว่า ชะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้
ชฎาธาร อ่านว่า ชะ-ดา-ทาน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
ชฎาพรรณ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน แปลว่า มงกุฎอันงดงาม
ชฎาภรณ์ อ่านว่า ชะ-ดา-พอน แปลว่า เครื่องประดับมวยผม
ชฎารัตน์ อ่านว่า ชะ-ดา-รัด แปลว่า มงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า
ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน แปลว่า เกิดจากบิดา
ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกานต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน
ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น
ชนม์นิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
ชนัฐกานต์ อ่านว่า ชะ-นัด-กาน แปลว่า บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนาธินาถ อ่านว่า ชะ-นา-ทิ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี
ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก แปลว่า แท่งทอง
ชมพูนุท อ่านว่า ชม-พู-นุด แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์
ชไมพร อ่านว่า ชะ-ไม-พอน แปลว่า ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ชยุดา อ่านว่า ชะ-ยุ-ดา แปลว่า รุ่งเรือง
ชรินทร อ่านว่า ชะ-ริน-ทอน แปลว่า ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ แปลว่า ยอดเป็นดีวิเศษ
ชลันทร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร
ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชัยรัมภา อ่านว่า ไช-รำ-พา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณัจฉรา อ่านว่า ยา-นัด-ฉะ-รา แปลว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา แปลว่า มีความรู้
ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้
ญาโณทัย อ่านว่า ยา-โน-ไท แปลว่า รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น
ฐานนันท์ อ่านว่า ถา-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในฐานะ
ฐานิกา อ่านว่า ถา-นิ-กา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น
ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ
ฐานีย์ อ่านว่า ถา-นี แปลว่า พึงตั้งอยู่
ฐานียา อ่านว่า ถา-นี-ยา แปลว่า พึงตั้งอยู่
ฐาปนีย์ อ่านว่า ถา-ปะ-นี แปลว่า ผู้สร้าง
ฐิตาภรณ์ อ่านว่า ถิ-ตา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ถาวร
ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐิติกาญจน์ อ่านว่า ถิ-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีทองเป็นความมั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ฑ”

ฑิมพิกา อ่านว่า ทิม-พิ-กา แปลว่า ไพลน้ำ ฟองน้ำ
ฑุลิกา อ่านว่า ทุ-ลิ-กา แปลว่า นกกางเขน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐ์ชญา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง
ณัฐกมล อ่านว่า นัด-กะ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด-ถา-พอน แปลว่า นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐปานี อ่านว่า นัด-ถะ-ปา-นี แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฐลัดดา อ่านว่า นัด-ถเ-ลัด-ดา แปลว่า สายของนักปราชญ์
ณัฐวรา อ่านว่า นัด-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-ดรี แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดนยา อ่านว่า ดะ-นะ-ยา แปลว่า เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ
ดลพร อ่านว่า ดน-ละ-พอน แปลว่า บันดาลพร
ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตรีทิพยนิภา อ่านว่า ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตีรณา อ่านว่า ตี-ระ-นา แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา แปลว่า ความเสมอภาค

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถาวรีย์ อ่านว่า ถา-วะ-รี แปลว่า ความมั่นคง นิรันดร
ถิรดา อ่านว่า ถิ-ระ-ดา แปลว่า ความมั่นคงสถาพร
ถิรมน อ่านว่า ถิ-ระ-มน แปลว่า มีใจมั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทวีติยา อ่านว่า ทะ-วี-ติ-ยา แปลว่า ที่สอง
ทัณฑิกา อ่านว่า ทัน-ทิ-กา แปลว่า ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทิฆัมพร อ่านว่า ทิ-คำ-พอน แปลว่า ท้องฟ้า
ทิพกฤตา อ่านว่า ทิบ-กริ-ตา แปลว่า สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์ อ่านว่า ทิ-พา-รม แปลว่า รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธดากรณ์ อ่านว่า ทะ-ดา-กอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา
ธนัชพร อ่านว่า ทะ-นัด-ชะ-พอน แปลว่า มีพรอันเกิดจรกทรัพย์
ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัตพร อ่านว่า ทะ-นัด-พอน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาพรรณ อ่านว่า ทะ-นา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
ธนาภรณ์ อ่านว่า ทะ-นา-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิดา อ่านว่า ทะ-นิ-ดา แปลว่า หนักแน่น
ธนิวรรณ อ่านว่า ทะ-นิ-วัน แปลว่า วรรณะแห่งความมั่งคง
ธนียา อ่านว่า ทะ-นี-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์
ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม
ธรรมธัช อ่านว่า ทำ-มะ-ทัด แปลว่า มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
ธรรมิกา อ่านว่า ทัน-มิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์
ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญาภรณ์ อ่านว่า ทัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี
ธัญวรัตน์ อ่านว่า ทัน-วะ-รัด แปลว่า มีโชคและประเสริฐสุด
ธันยารัตน์ อ่านว่า ทัน-ยา-รัด แปลว่า แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธารทิพย์ อ่านว่า ทาน-ทิบ แปลว่า สายน้ำวิเศษ
ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน แปลว่า ความสดชื่นรื่นเริง
ธิดาพรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-พัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม
ธิดาวรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-วัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม
ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีรฉัตร อ่านว่า ที-ระ-ฉัด แปลว่า ร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
ธีราภรณ์ อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของนักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “น”

นนทรมย์ อ่านว่า นน-ทะ-รม แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี
นภกานค์ อ่านว่า นบ-ภา-กาน แปลว่า สิงห์โต
นภาพร อ่านว่า นะ-พา-พอน แปลว่า ฟ้าสวย
นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา
นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น
นันทฉัตร อ่านว่า นัน-ทะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทิกานต์ อ่านว่า นัน-ทิ-กาน แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นัยน์ปพร อ่านว่า ไน-ปะ-พอน แปลว่า ตาสวย ตาดี
นาราภัทร อ่านว่า นา-รา-พัด แปลว่า รัศมีอันงดงาม
นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-น-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง
นิจจารีย์ อ่านว่า นิด-จา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ
นิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน แปลว่า มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม
นิรินธนา อ่านว่า นิ-ริน-ทะ-รา แปลว่า หมดกิเลศ
นีรัมพร อ่านว่า นี-รำ-พอน แปลว่า น้ำกับฟ้า
นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด-ประ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “บ”

บวรกานต์ อ่านว่า บอ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บวรนันท์ อ่านว่า บอ-วอน-นัน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ
บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า มีบุญเป็นพร
บุณฑริกา อ่านว่า บุน-ทะ-ริ-กา แปลว่า ดอกบัวขาว
บุริมนาถ อ่านว่า บุ-ริม-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุลภรณ์ อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีรายได้มาก
เบญจรัตน์ อ่านว่า เบน-จะ-รัด แปลว่า รัตนะห้าอย่าง
เบญจา อ่านว่า เบน-จา แปลว่า ห้า
เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา
ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์
ปณาลี อ่านว่า ปะ-นา-ลี แปลว่า สายน้ำ
ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปทุมทิพย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-ทิบ แปลว่า ดอกบัวแก้ว
ปทุมมาลย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-มาน แปลว่า มาลัยดอกบัว
ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง
ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ประตินันท์ อ่านว่า ประ-ติ-นัน แปลว่า ความเพลิดเพลิน
ประทินทิพย์ อ่านว่า ประ-ทิน-ทิบ แปลว่า กลิ่นหอมอันวิเศษ
ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ แปลว่า แก้มงาม, มะปรางแก้ว
ปราณปรียา อ่านว่า ปราน-ปรี-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปริชาดา อ่านว่า ปริ-ชา-ดา แปลว่า ผลสีแดง
ปวิชญาดา อ่านว่า ปะ-วิด-ยา-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปวีณ์ธิดา อ่านว่า ปะ-วี-ทิ-ดา แปลว่า ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปัญจมาพร อ่านว่า ปัน-จะ-มา-พอน แปลว่า พรที่ 5
ปัญญารัตน์ อ่านว่า ปัน-ยา-รัด แปลว่า ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม
ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิกา อ่านว่า ปัน-ดิ-กา แปลว่า ผู้ฉลาด
ปัณณิกา อ่านว่า ปัน-นิ-กา แปลว่า ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
ปาเจรา อ่านว่า ปา-เจ-รา แปลว่า ครูของครู
ปาณฑรา อ่านว่า ปาน-ตะ-รา แปลว่า ผิวขาว
ปาริฉัตร อ่านว่า ปา-ริ-ฉัด แปลว่า ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปิณฑิรา อ่านว่า ปิน-ดิ-รา แปลว่า ผลทับทิม
ปิติยาพร อ่านว่า ปิ-ติ-ยา-พอน แปลว่า ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปุณณารมย์ อ่านว่า ปุน-นา-รม แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุณยาพร อ่านว่า ปุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปรมยุดา อ่านว่า เปรม-ยุ-ดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผกาพรรณ อ่านว่า ผะ-กา-พัน แปลว่า ดอกไม้งาม
ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผณินทรา อ่านว่า ผะ-นิน-ทรา แปลว่า หญางู
ผลิขวัญ อ่านว่า ผลิ-ขวัน แปลว่า ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “ฝ”

ฝนแก้ว อ่านว่า ฝน-แก้ว แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า
ฝนทิพย์ อ่านว่า ฝน-ทิบ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ขึ้นต้นด้วย “พ”

พจณิชา อ่านว่า พด-จะ-นิ-ชา แปลว่า มีคำพูดบริสุทธิ์
พจนินท์ อ่านว่า พด-จะ-นิน แปลว่า เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
พจรินทร์ อ่านว่า พด-จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า
พธูทิพย์ อ่านว่า พะ-ทู-ทิบ แปลว่า หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
พนิดา อ่านว่า พะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว
พนิตาพร อ่านว่า พะ-นิ-ตา-พอน แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน แปลว่า มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
พรญาณี อ่านว่า พอน-ยา-นี แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างที่ดีงาม
พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรไพลิน อ่านว่า พอน-ไพ-ลิน แปลว่า พลอยไพลินอันประเสริฐ
พรรทิพภา อ่านว่า พัน-ทิบ-พา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ
พรินพร อ่านว่า พะ-ริน-พอน แปลว่า มีพรเป็นพลัง
พัชรดา อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-ดา แปลว่า มีความแข็ง คงทน
พัชรวลัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล แปลว่า กำไลเพชร
พัฒนียา อ่านว่า พัด-ทะ-นี-ยา แปลว่า ความเจริญ
พัทธ์ธีรา อ่านว่า พัด-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พัทธรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พันธ์ประภา อ่านว่า พัน-ประ-พา แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พันธิกา อ่านว่า พัน-ทิ-กา แปลว่า ผู้มีความผูกพัน
พัลลภา อ่านว่า พัน-ละ-พา แปลว่า คนโปรด
พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
พิชชาพร อ่านว่า พิด-ชา-พอน แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชญธิดา อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญาภัค อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พัก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชามญชุ์ อ่านว่า พิ-ชา-มน แปลว่า ผู้งดงามด้วยความรู้
พิทยาภรณ์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยา-พอน แปลว่า หญิงสวยงามด้วยความรู้
พิมพ์ชนก อ่านว่า พิม-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ
พิมพ์นารา อ่านว่า พิม-นา-รา แปลว่า มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
พิมพ์ผกา อ่านว่า พิม-ผะ-กา แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์มาดา อ่านว่า พิม-มา-ดา แปลว่า เหมือนแม่
พิมพ์วลัญช์ อ่านว่า พิม-วะ-ลัน แปลว่า มีลักษณะรูปงาม
พิมลแข อ่านว่า พิ-มล-แข แปลว่า จันทร์กระจ่าง
พุทธิชาต อ่านว่า ทุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดมาฉลาด
เพ็ญโภคัย อ่านว่า เพ็น-โพ-ไค แปลว่า เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
เพราพนิต อ่านว่า เพรา-พะ-นิด แปลว่า สาวงาม
เพียงขวัญ อ่านว่า เพียง-ขวัน แปลว่า มีขวัญเพียงพอ
แพรทิพย์ อ่านว่า แพร-ทิบ แปลว่า แพรของเทวดา

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันอาทิตย์ให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันอาทิตย์ ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "346 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์"