376 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดในวันอังคารควรปฏิบัติตามหลักทักษาของไทยโดยหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี เช่น ก ข ค ฆ ง ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอังคาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ก ข ค ฆ ง ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันอังคาร

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “จ”

จตุทิพย์ อ่านว่า จะ-ตุ-ทิบ แปลว่า เทพทั้งสี่
จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรรยพร อ่านว่า จัน-ยะ-พอน แปลว่า มีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรรยมณฑน์ อ่านว่า จัน-ยะ-มน แปลว่า ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
จรรยาภรณ์ อ่านว่า จัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่สวยงาม
จรัญญา อ่านว่า จะ-รัน-ยา แปลว่า กระจาย, แพร่กระจาย
จรัญพร อ่านว่า จะ-รัน-ยะ-พอน, แปลว่า จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
จรัสทิพย์ อ่านว่า จะ-หรัด-ทิบ แปลว่า เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
จรัสพร อ่านว่า จะ-หรัด-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความดี
จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี
จอมนรี อ่านว่า จอม-นะ-รี แปลว่า ยอดหญิง
จันทนิภา อ่านว่า จัน-ทะ-นิ-พา แปลว่า แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนียา อ่านว่า จัน-ทะ-นี-ยา แปลว่า มีกลิ่นจัน
จันทราภรณ์ อ่านว่า จัน-ทรา-พอน แปลว่า เครื่องประดับงามดุจจันทร์
จันทัปปภา อ่านว่า จัน-ทับ-ปะ-พา แปลว่า แสงจันทร์
จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา แปลว่า มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
จิตตวิสุทธิ อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-สุด แปลว่า ความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส
จิตรลดา อ่านว่า จิด-ละ-ดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จินดาพรรณ อ่านว่า จิน-ดา-พัน แปลว่า แก้วสารพัดนึกที่งดงาม
จินดาหรา อ่านว่า จิน-ดา-หรา แปลว่า ฉลาด
จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน
จิรนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า มีผู้ชื่นชมยินดี
จุฑาทิพย์ อ่านว่า จุ-ทา-ทิพย์ แปลว่า จุกที่งดงามมาก
จุฑามณี อ่านว่า จุ-ทา-มะ-นี แปลว่า ปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑามาศ อ่านว่า จุ-ทา-มาด แปลว่า เครื่องประดับ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉัตรฤดี อ่านว่า ฉัด-รึ-ดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันท์สินี อ่านว่า ฉัน-สิ-นี แปลว่า ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันหทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า ดุจดังดวงใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์
ชญานิษฐ์ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด แปลว่า มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชฎาพรรณ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน แปลว่า มงกุฎอันงดงาม
ชฎารัตน์ อ่านว่า ชะ-ดา-รัด แปลว่า มงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า
ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี
ชนินพร อ่านว่า ชะ-นิน-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ
ชนิษฐา อ่านว่า ชะ-นิด-ถา แปลว่า ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
ชมนาฏ อ่านว่า ชม-นาด แปลว่า นางรำที่น่ายกย่อง
ชมพูนุท อ่านว่า ชม-พู-นุด แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์
ชยานันต์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยาภรณ์ อ่านว่า ชะ-ยา-พอน แปลว่า มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
ชยาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชรัมพร อ่านว่า ชะ-รัม-พอน แปลว่า น้ำและฟ้า
ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ แปลว่า ยอดเป็นดีวิเศษ
ชลันทร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร
ชวัลรัตน์ อ่านว่า ชะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนอันแวววาว
ชวารี อ่านว่า ชะ-วา-รี แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชัชฎาพร อ่านว่า ชัด-ชะ-ดา-พอน แปลว่า ชฎาอันเลิศ
ชัยรัมภา อ่านว่า ไช-รำ-พา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
ชีวาภร อ่านว่า ชี-วา-พอน แปลว่า ดำรงชีวิต
ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
เชษฐ์ธิดา อ่านว่า เชด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาคนโต พี่สาว
โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณัจฉรา อ่านว่า ยา-นัด-ฉะ-รา แปลว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้
ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาโณทัย อ่านว่า ยา-โน-ไท แปลว่า รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น
ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ, ความมั่นคง
ฐานียา อ่านว่า ถา-นี-ยา แปลว่า พึงตั้งอยู่
ฐาปนีย์ อ่านว่า ถา-ปะ-นี แปลว่า ผู้สร้าง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท แปลว่า หัวใจแห่งความรู้
ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฏฐ์ชญา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐธิดา อ่านว่า นัด-ถะ-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์
ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง
ณัฐชุตา อ่านว่า นัด-ชุ-ตา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด-ถา-พอน แปลว่า นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด-ทะ-ยา แปลว่า การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐธีรา อ่านว่า นัด-ธี-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐลัดดา อ่านว่า นัด-ถเ-ลัด-ดา แปลว่า สายของนักปราชญ์
ณัฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด-วะ-ลัน แปลว่า เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ณัฐสุดา อ่านว่า นัด-ถะ-สุ-ดา แปลว่า สาวนักปราชญ์
ณิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า บริสุทธิ์และดีงาม
ณีรนุช อ่านว่า นี-ระ-นุด แปลว่า หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ
ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตรีทิพยนิภา อ่านว่า ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตวิษา อ่านว่า ตะ-วิ-สา แปลว่า รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ตีรณา อ่านว่า ตี-ระ-นา แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา แปลว่า ความเสมอภาค

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถลัชนันท์ อ่านว่า ถะ-ลัด-ชะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถาม์พร อ่านว่า ถา-พอน แปลว่า มีกำลังประเสริฐ
ถาวรีย์ อ่านว่า ถา-วะ-รี แปลว่า ความมั่นคง นิรันดร
ถิรมน อ่านว่า ถิ-ระ-มน แปลว่า มีใจมั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทิพย์รัตน์ อ่านว่า ทิบ-พะ-รัด แปลว่า มีแก้วมณีเป็นทิพย์
ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์ อ่านว่า ทิ-พา-รม แปลว่า รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์
ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัตพร อ่านว่า ทะ-นัด-พอน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาภรณ์ อ่านว่า ทะ-นา-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
ธนิวรรณ อ่านว่า ทะ-นิ-วัน แปลว่า วรรณะแห่งความมั่งคง
ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์
ธัญจิรา อ่านว่า ทัน-จิ-รา แปลว่า มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญญมาส อ่านว่า ทัน-ยะ-มาด แปลว่า มาตราตวง
ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญาภรณ์ อ่านว่า ทัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี
ธันยมัย อ่านว่า ทัน-ยะ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
ธิดาพรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-พัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม
ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีร์สุดา อ่านว่า ที-ส-ดา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
ธีราภรณ์ อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของนักปราชญ์
ธุวดารา อ่านว่า ทุ-วะ-ดา-รา แปลว่า สดใสเสมอดวงดารา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “น”

นนทรมย์ อ่านว่า นน-ทะ-รม แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี
นภัสวรรณ อ่านว่า นะ-พัด-วัน แปลว่า สีฟ้า
นภาวรรณ อ่านว่า นะ-พา-วัน แปลว่า ฟ้าสวย
นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา
นลินญา อ่านว่า นะ-ลิน-ญา แปลว่า ดอกบัว
นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน แปลว่า มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
นิตยลัภย์ อ่านว่า นิด-ตะ-ยะ-ลับ แปลว่า มีลาภเป็นนิตย์
นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน แปลว่า นฤมิต
นิรินธนา อ่านว่า นิ-ริน-ทะ-รา แปลว่า หมดกิเลศ
นิศามน อ่านว่า นิ-สา-มน แปลว่า การดู การเห็นประจักษ์
นีนนารา อ่านว่า นีน-นา-รา แปลว่า สีน้ำ
นีรัมพร อ่านว่า นี-รำ-พอน แปลว่า น้ำกับฟ้า
นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด-ประ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
เนตรอัปสร อ่านว่า เนด-อับ-สอน แปลว่า มีดวงตางามดุจนางฟ้า

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “บ”

เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา
ปทุมทิพย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-ทิบ แปลว่า ดอกบัวแก้ว
ปทุมมาลย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-มาน แปลว่า มาลัยดอกบัว
ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ปรมาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มา-พอน แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ
ประภัสสร อ่านว่า ประ-พัด-สอน แปลว่า บริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว
ปราญชลี อ่านว่า ปราน-ชะ-ลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปราณปรียา อ่านว่า ปราน-ปรี-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปวริศา อ่านว่า ปะ-วะ-ริ-สา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปานชีวา อ่านว่า ปาน-ชี-วา แปลว่า รักปานชีวิต
ปิติยาพร อ่านว่า ปิ-ติ-ยา-พอน แปลว่า ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิ่นมณี อ่านว่า ปิ่น-มะ-นี แปลว่า ยอดมณี
ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปุณณารมย์ อ่านว่า ปุน-นา-รม แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
เปรมยุดา อ่านว่า เปรม-ยุ-ดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก
ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผณินทรา อ่านว่า ผะ-นิน-ทรา แปลว่า หญางู
ผนินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า พญานาค
ผลิดา อ่านว่า ผะ-ลิ-ดา แปลว่า เมล็ดผล
ผโลทัย อ่านว่า ผะ-โล-ไท แปลว่า ลาภ กำไร ปีติ
ผัลย์ศุภา อ่านว่า ผัน-สุ-พา แปลว่า งามเหมือนดอกไม้
ผาณิดา อ่านว่า ผา-นิ-ดา แปลว่า น้ำอ้อย
ผาณิตนิภา อ่านว่า ผา-นิด-นิ-พา แปลว่า เสมือนน้ำอ้อย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ฝ”

ฝนธรรม อ่านว่า ฝน-ทำ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม
ฝนสุดา อ่านว่า ฝน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “พ”

พจณิชา อ่านว่า พด-จะ-นิ-ชา แปลว่า มีคำพูดบริสุทธิ์
พจีรจิต อ่านว่า พะ-จี-ระ-จิด แปลว่า เรียงถ้อยร้อยคำ
พนิตพิชา อ่านว่า พะ-นิด-พิ-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก
พยอมรัตน์ อ่านว่า พะ-ยอม-รัด แปลว่า ดอกไม้แก้ว
พรญาณี อ่านว่า พอน-ยา-นี แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรพินิต อ่านว่า พอน-พิ-นิด แปลว่า ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พรรณนารา อ่านว่า พัน-นา-รา แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใส
พรหมธาดา อ่านว่า พรม-ทา-ดา แปลว่า พระพรหมผู้สร้าง
พลอยรัตน์ อ่านว่า พลอย-รัด แปลว่า ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
พัชนันท์ อ่านว่า พัด-ชะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในกรอบ
พัฒนียา อ่านว่า พัด-ทะ-นี-ยา แปลว่า ความเจริญ
พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
พิชชาภา อ่านว่า พิด-ชา-พา แปลว่า มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชญธิดา อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญานิน อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-นิน แปลว่า ผู้ทรงความรู้
พิชญาพร อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิชญาวี อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-วี แปลว่า นักปราชญ์
พิพัฒน์พร อ่านว่า พิ-พัด-พอน แปลว่า ความเจริญที่ประเสริฐ
พิมพ์ธิดา อ่านว่า พิม-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
พิมพ์นารา อ่านว่า พิม-นา-รา แปลว่า มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
พิมพ์พิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์มาดา อ่านว่า พิม-มา-ดา แปลว่า เหมือนแม่
พิมพ์วลัญช์ อ่านว่า พิม-วะ-ลัน แปลว่า มีลักษณะรูปงาม
พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พุฒิธาดา อ่านว่า ทุด-ทิ-ทา-ดา แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง
พูนสวัสดิ์ อ่านว่า พูน-สะ-หวัด แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง
เพ็ญประภา อ่านว่า เพ็น-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น-พิด-ชา แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้
เพลินพิศ อ่านว่า เพลิน-พิด แปลว่า ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
แพรววนิต อ่านว่า แพรว-วะ-นิด แปลว่า งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภรณีนิภา อ่านว่า พะ-ระ-นี-นิ-พา แปลว่า แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
ภัทรานิษฐ์ อ่านว่า พัด-ทรา-นิด แปลว่า มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี
ภัทราภรณ์ อ่านว่า พัด-ทรา-พอน แปลว่า มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
ภัทรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ
ภารดี อ่านว่า พา-ระ-ดี แปลว่า เทพแห่งการเจรจา
ภารวี อ่านว่า พะ-ระ-วี แปลว่า ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
ภาวนียา อ่านว่า พา-วะ-นี-ยา แปลว่า ผู้ควรสรรเสริญ
ภาวิตา อ่านว่า พา-วิ-ตา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาสพรรณ อ่านว่า พาด-สะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม
ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญามาศ อ่านว่า พิน-ยา-มาด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภิรัญญา อ่านว่า พิ-รัน-ยา แปลว่า ปัญญายิ่ง
ภูริชญา อ่านว่า พู-ริ-ชะ-ยา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ม”

มณฑาทิพย์ อ่านว่า มน-ทา-ทิบ แปลว่า สุราวิเศษ
มณีมณฑ์ อ่านว่า มะ-นี-มน แปลว่า เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีรัตน์ อ่านว่า มะ-นี-รัด แปลว่า แก้วมณี
มนชิดา อ่านว่า มน-ชิ-ดา แปลว่า ชนะใจ
มนต์มาส อ่านว่า มน-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
มนทิรา อ่านว่า มน-ทิ-รา แปลว่า เรือนหลวง
มนปริยา อ่านว่า มะ-นะ-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ
มนรดา อ่านว่า มน-ระ-ดา แปลว่า มีใจยินดี
มนัญชยา อ่านว่า มะ-นัน-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ชนะใจ
มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ
มโนชา อ่านว่า มะ-โน-ชา แปลว่า โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนรม อ่านว่า มะ-โน-รม แปลว่า เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มยุรฉัตร อ่านว่า มะ-ยุ-ระ-ฉัด แปลว่า หางนกยูง
มยุเรศ อ่านว่า มะ-ยุ-เรด แปลว่า พญานกยูง
มัญชุพร อ่านว่า มัน-ชุ-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ
มัญชุภา อ่านว่า มัน-ชุ-พา แปลว่า รัศมีอันงาม
มัณฑิตา อ่านว่า มัน-ทิ-ตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว
มัณยาภา อ่านว่า มัน-ยา-พา แปลว่า แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์
เมธาพร อ่านว่า เม-ทา-พอน แปลว่า มีความรู้อันประเสรริฐ
เมษราศี อ่านว่า เมด-รา-สี แปลว่า เกิดราศีเมษ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยลรดี อ่านว่า ยน-ระ-ดี แปลว่า มองแล้วเกิดความดี
โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา แปลว่า สตรี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ร”

รจิตพิชญ์ อ่านว่า ระ-จิต-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
รดามณี อ่านว่า ระ-ดา-มะ-นี แปลว่า แก้วประพาฬ
รตินันท์ อ่านว่า ระ-ติ-นัน แปลว่า ยินดีกับความรัก
รติรมย์ อ่านว่า ระ-ติ-รม แปลว่า รื่นรมย์ยินดี
รมย์ธีรา อ่านว่า รม-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน อ่านว่า รม-นะ-ลิน แปลว่า น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมยเนตร อ่านว่า รม-ยะ-เนด แปลว่า ต้องตา
รมย์รวินท์ อ่านว่า รม-ระ-วิน แปลว่า บัวงาม
รมัณยา อ่านว่า ระ-มัน-ยา แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รวินท์นิภา อ่านว่า ระ-วิน-นิ-พา แปลว่า งามดังดอกบัว
รสนันท์ อ่านว่า รด-สะ-นัน แปลว่า มีรสนิยมดี
รสินทรา อ่านว่า ระ-สิน-ทรา แปลว่า จินดามณี
รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา แปลว่า น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
รัตนประภา อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แปลว่า แผ่นดิน
รัมภ์รดา อ่านว่า รำ-ระ-ดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รุจิราพร อ่านว่า รุ-จิ-รา-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลดามณี อ่านว่า สะ-ดา-มะ-นี แปลว่า แก้วประพาส
ลภัสรดา อ่านว่า ละ-พัด-ระ-ดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลิตพรรณ อ่านว่า ละ-ลิด-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม
ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์
ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ว”

วชิราภรณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร
วทันยา อ่านว่า วัน-ทัน-ยา แปลว่า ใจบุญสุนทาน
วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
วรนิษฐา อ่านว่า วอ-ระ-นิด-ถา แปลว่า มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรปรัชญ์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรพิชชา อ่านว่า วอ-ระ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ
วรรณนิภา อ่านว่า วัน-นิ-พา แปลว่า แสงสว่างที่งดงาม
วรรณรดา อ่านว่า วัน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณวริน อ่านว่า วัน-วะ-ริน แปลว่า งดงามและประเสริฐ
วรรษชล อ่านว่า วัน-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน
วรรษมน อ่านว่า วัด-สะ-มน แปลว่า รูปร่างงาม
วรัญญา อ่านว่า วะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัมพร อ่านว่า วะ-รำ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วรัสยา อ่านว่า วะ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ความปรารถนา
วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริษฐา อ่านว่า วะ-ริด-ถา แปลว่า ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วรีรัตน์ อ่านว่า วะ-รี-รัด แปลว่า แก้วเปรียบแม่น้ำ
วรุณยุพา อ่านว่า วะ-รุน-ยุ-พา แปลว่า หญิงจากสรวงสวรรค์
วเรณยา อ่านว่า วะ-เรน-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด
วลีรัตน์ อ่านว่า วะ-ลี-รัด แปลว่า ถ้อยคำที่ไพเราะ
วศิมน อ่านว่า วะ-สิ-มน แปลว่า จิตใจที่มีเสน่ห์
วสุรมย์ อ่านว่า วะ-สุ-รม แปลว่า มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
วัชราภรณ์ อ่านว่า วัด-ชะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร
วันทนีย์ อ่านว่า วัน-ทะ-นี แปลว่า น่านับถือ
วาสิตา อ่านว่า วา-สิ-ตา แปลว่า กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วิชชาพร อ่านว่า วิ-ชา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ
วิชญาดา อ่านว่า วิด-ชะ-ยา-ดา แปลว่า ผู้ฉลาด
วินิทรา อ่านว่า วิ-นิ-ทะ-รา แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน
วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา แปลว่า รูปงาม
วิมลฉวี อ่านว่า วิ-มน-ฉะ-หวี แปลว่า ผิวพรรณปราศจากมลทิน
วิมลสิริ อ่านว่า วิ-มน-สิ-ริ แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วิมุทรา อ่านว่า วิ-มุด-ทะ-รา แปลว่า บานแล้ว
วิรัญชนา อ่านว่า วิ-รัน-ชะ-นา แปลว่า เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิโรษณา อ่านว่า วิ-โร-สะ-นา แปลว่า ไม่มีความโกรธ
วิลันดา อ่านว่า วิ-ลัน-ดา แปลว่า ชาวดัตช์
วิลาวัณย์ อ่านว่า วิ-ลา-วัน แปลว่า งามยิ่ง
วิลาสินี อ่านว่า วิ-ลา-สิ-นี แปลว่า สวยงาม
วิศัลย์ศยา อ่านว่า วิ-สัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศจีมาส อ่านว่า สะ-จี-มาด แปลว่า เดือนแห่งความงาม
ศดานันท์ อ่านว่า สะ-ดา-นัน แปลว่า ชื่อของพระพรหม
ศนีปรีย์ อ่านว่า สะ-นี-ปรี แปลว่า มรกต
ศยามล อ่านว่า สะ-ยา-มน แปลว่า ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศรัณพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์ภัทร อ่านว่า สะ-รัน-พัด แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง
ศศินัดดา อ่านว่า สะ-สิ-นัด-ดา แปลว่า หลานของพระจันทร์
ศศิประภา อ่านว่า สะ-สิ-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์
ศศิวิมล อ่านว่า สะ-สิ-วิ-มน แปลว่า จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
ศิรประภา อ่านว่า สิ-ระ-ประ-พา แปลว่า รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศิรภัสสร อ่านว่า สิ-ระ-พัด-สอน แปลว่า มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิโรธร อ่านว่า สิ-โร-ทอน แปลว่า คอ
ศิโรรัตน์ อ่านว่า สิ-โร-รัด แปลว่า เพชรประดับหัว
ศุจินทรา อ่านว่า สุ-จิน-ทรา แปลว่า ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
โศภิษฐา อ่านว่า โส-พิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง
โศศิษฐา อ่านว่า โส-สิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ส”

สมจินตนา อ่านว่า สม-จิน-ตะ-นา แปลว่า ได้ผลดังที่คิดไว้
สมิตานัน อ่านว่า สะ-มิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สราวลี อ่านว่า สะ-รา-วะ-ลี แปลว่า แถวลูกศร
สลิลทิพย์ อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ แปลว่า น้ำทิพย์
สวรินทร์ อ่านว่า วะ-วะ-ริน แปลว่า จอมสวรรค์
สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร
สิทธิรัตน์ อ่านว่า สิด-ทิ-รัด แปลว่า ความสำเร็จที่ล้ำค่า
สิรารมย์ อ่านว่า สิ-รา-รม แปลว่า เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สิริจรรยา อ่านว่า สิ-หริ-จัน-ยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
สิรินทรา อ่านว่า สิ-ริน-ทรา แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สิริยุพน อ่านว่า สิ-หริ-ยุ-พน แปลว่า มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
สิริโสภา อ่านว่า สิ-หริ-โส-พา แปลว่า หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า
สิริอาภา อ่านว่า สิ-หริ-อา-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
สิโรธร อ่านว่า สิ-โร-ทอน แปลว่า คอ
สุจิณณา อ่านว่า สุ-จิน-นา แปลว่า ผู้ประพฤติดีแล้ว
สุชัญญา อ่านว่า สุ-ชัน-ยา แปลว่า ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชานันท์ อ่านว่า สุ-ชา-นัน แปลว่า มีกำเนิดดี เกิดมาดี
สุชาพิชญ์ อ่านว่า สุ-ชา-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
สุชาวลี อ่านว่า สุ-ชา-วะ-ลี แปลว่า เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุณิสา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า สาวงาม
สุดาทิพย์ อ่านว่า สุ-ดา-ทิบ แปลว่า นางฟ้า
สุทธินันท์ อ่านว่า สุด-ทิ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
สุธาทิพย์ อ่านว่า สุ-ทา-ทิบ แปลว่า น้ำอมฤต, น้ำทิพย์
สุธารัตน์ อ่านว่า สุ-ทา-รัด แปลว่า แก้วบริสุทธิ์
สุประวีณ์ อ่านว่า สุ-ประ-วี แปลว่า ฉลาดอย่างยิ่ง
สุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความงาม
สุภิญญา อ่านว่า สุ-พิน-ยา แปลว่า ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สุมณฑา อ่านว่า สุ-มน-ทา แปลว่า ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
สุรัมภา อ่านว่า สุ-รำ-พา แปลว่า นางฟ้าที่ดี
สุวนันท์ อ่านว่า สุ-วะ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดี,เพลิดเพลินดี
โสมรัศมี อ่านว่า โสม-รัด-สะ-หมี แปลว่า แสงจากพระจันทร์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “ห”

หทัยพร อ่านว่า หะ-ไท-พอน แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ
หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด แปลว่า แก้วใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร ขึ้นต้นด้วย “อ”

อจลญา อ่านว่า อะ-จะ-ละ-ยา แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
อจิรภาส์ อ่านว่า อะ-จิ-ระ-พา แปลว่า ฟ้าแลบ
อชิรญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า รู้รวดเร็ว
อชิรญาณ์ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีญาณอันรวดเร็ว
อณิษฐา อ่านว่า อนิด-ถา แปลว่า เล็กที่สุด
อโณชา อ่านว่า อะ-โน-ชา แปลว่า ต้นอังกาบ
อติวัณณ์ อ่านว่า อะ-ติ-วัน แปลว่า การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อธิชา อ่านว่า อะ-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมายิ่งใหญ่
อธิติยา อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา แปลว่า สูงส่ง
อนัญญา อ่านว่า อะ-นัน-ยา แปลว่า เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อนัญพร อ่านว่า อะ-นัน-ยะ-พอน แปลว่า ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนัดดา อ่านว่า อะ-นัด-ดา แปลว่า ไม่ยึดถือ
อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนันตพร อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-พอน แปลว่า ดีไม่มีที่สิ้นสุด
อนุตรีย์ อ่านว่า อะ-นุด-ตะ-รี แปลว่า ประเสริฐ
อนุธิดา อ่านว่า อะ-นุ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวคนเล็ก
อภิชญา อ่านว่า อะ-พิพ-ชะ-ยา แปลว่า รู้ยิ่ง ฉลาด
อภิญญา อ่านว่า อะ-พิน-ยา แปลว่า ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อภินันทน์ อ่านว่า อะ-พิ-นัน แปลว่า ผูกพันยิ่ง
อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อมราพร อ่านว่า อะ-มะ-รา-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา
อมรินทร์ อ่านว่า อะ-มะ-ริน แปลว่า พระอินทร์
อมลมณี อ่านว่า อะ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีบริสุทธิ์
อมลรดา อ่านว่า อะ-มน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อรจิรา อ่านว่า ออน-จิ-รา แปลว่า งามตลอดกาลนาน
อรณิชา อ่านว่า ออ-ระ-นิ-ชา แปลว่า สตรีผู้บริสุทธิ์
อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก
อรพิมพ์ อ่านว่า ออ-ระ-พิม แปลว่า รูปงาม
อรไพลิน อ่านว่า ออน-ไพ-ลิน แปลว่า ไพลินที่สวยงาม
อรรัมภา อ่านว่า ออน-รำ-พา แปลว่า งามดุจนางฟ้า
อรัชพร อ่านว่า อะ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ
อรุณรัตน์ อ่านว่า อะ-รุน-รัด แปลว่า ความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
อสมาภรณ์ อ่านว่า อะ-สะ-มา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
อัญชลีพร อ่านว่า อัน-ชะ-ลี-พอน แปลว่า การไหว้ที่งดงาม
อัญชีรา อ่านว่า อัน-ชี-รา แปลว่า มะเดื่อ
อารยา อ่านว่า อา-ระ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ
อุปมาพร อ่านว่า อุบ-ปะ-มา-พอน แปลว่า เป็นตัวอย่างที่ดี
ไอริณ อ่านว่า ไอ-ริน แปลว่า เกลือสินเธาว์

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันอังคารให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ก ข ค ฆ ง แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันอังคาร ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ก ข ค ฆ ง แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ หมวดหมู่ ชื่อมงคล

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "376 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร"