333 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

333 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน
333 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ก”

กชนันท์ อ่านว่า กด-ชะ-นัน แปลว่า ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนุช อ่านว่า กด-ชะ-นุด แปลว่า หญิงสาวดุจดอกบัว
กชอินทร์ อ่านว่า กด-ชะ-อิน แปลว่า ดอกบัวใหญ่
กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง
กนกกาญจน์ อ่านว่า กะ-หนก-กาน แปลว่า ทองคำล้ำค่า
กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง
กนกลดา อ่านว่า กะ-หนก-ละ-ดา แปลว่า เถาทอง
กนกลักษณ์ อ่านว่า กะ-หนก-ลัก แปลว่า ลักษณะดุจทอง
กนธิชา อ่านว่า กน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล
กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา แปลว่า น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กรณิกา อ่านว่า กอน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า
กรรณลดา อ่านว่า กัน-ละ-ดา แปลว่า ใบหู
กรรณิการ์ อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
กรวลัย อ่านว่า กอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลมือ
กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง
กรองกาญจน์ อ่านว่า กรอง-กาน แปลว่า เกลียวทอง
กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู
กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ,เสน่ห์
กฤตลักษณ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ลัก แปลว่า ประเสริฐ
กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กลอยใจ อ่านว่า กลอย-ใจ แปลว่า ร่วมจิตร่วมใจกัน
กวิตา อ่านว่า กะ-วิ-ตา แปลว่า กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวินทรา อ่านว่า กะ-วิน-ทรา แปลว่า จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ อ่านว่า กะ-วิน-นาด แปลว่า ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
กัชชลา อ่านว่า กัด-ชะ-ลา แปลว่า แร่พลวง
กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน-ยา-นัด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญารัตน์ อ่านว่า กัน-ยา-รัด แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ
กันย์สุดา อ่านว่า กัน-สุ-ดา แปลว่า ธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กันยารัตน์ อ่านว่า กัน-ยา-รัด แปลว่า นางแก้ว
กัลยาณี อ่านว่า กัน-ละ-ยา-นี แปลว่า หญิงผู้มีความงาม
กาญจนา อ่านว่า กาน-จะ-นา แปลว่า ทอง
กาญจนาวดี อ่านว่า กาน-จะ-นา-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
กานต์ธิดา อ่านว่า กาน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานติ์ชนิต อ่านว่า กาน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
กิตติกา อ่านว่า กิด-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กุณฑิกา อ่านว่า กุน-ทิ-กา แปลว่า คนโทน้ำ
กุลกัลยา อ่านว่า กุน-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนิษฐ์ อ่านว่า กุน-ละ-นิด แปลว่า ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุล
เกวลิน อ่านว่า เก-วะ-ลิน แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจรจิต อ่านว่า ขะ-จอน-จิด แปลว่า มีใจกว่างน่านับถือ
ขจี อ่านว่า ขะ-จี แปลว่า งามสดใส
ขจีเนตร อ่านว่า ขะ-จี-เนด แปลว่า ผู้มีดวงตางาม
ขจีวรรณ อ่านว่า ขะ-จี-วัน แปลว่า ผู้มีผิวแลน่ามอง
ขยานี อ่านว่า ขะ-ยา-นี แปลว่า มีความรู้
ขวัญแก้ว อ่านว่า ขวัน-แก้ว แปลว่า มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิต อ่านว่า ขวัน-จิด แปลว่า เป็นที่เจริญจิต
ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญเนตร อ่านว่า ขวัน-เนด แปลว่า มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญรัตน์ อ่านว่า ขวัน-รัด แปลว่า ขวัญแก้ว
ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญหทัย อ่านว่า ขวัน-หะ-ไท แปลว่า ขวัญใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ค”

คชารี อ่านว่า คะ-ชา-รี แปลว่า สิงห์โต
คณิต อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า วิชาคำนวณ, การคำนวณ
ครองขวัญ อ่านว่า ครอง-ขวัน แปลว่า มีมิ่งขวัญ
คะนึงจิต อ่านว่า คะ-นึง-จิด แปลว่า ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัทลียา อ่านว่า คัด-ทรี-ยา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คันธนีรา อ่านว่า คัน-ทะ-นี-รา แปลว่า น้ำหอม
คันธรส อ่านว่า คัน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม
คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว
คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี
เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “จ”

จงกลณี อ่านว่า จง-กน-นี แปลว่า ดอกบัว
จงรักษ์ อ่านว่า จง-รัก แปลว่า ให้รักษาไว้
จงสุทธา อ่านว่า จง-สุด-ทา แปลว่า ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรรยา อ่านว่า จัน-ยา แปลว่า ความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จรสจันทร์ อ่านว่า จะ-รด-จัน แปลว่า เหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญญา อ่านว่า จะ-รัน-ยา แปลว่า กระจาย, แพร่กระจาย
จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี
จรูญวรรณ อ่านว่า จะ-รูน-วัน แปลว่า ชนชั้นที่รุ่งเรือง
จันทกานต์ อ่านว่า จัน-ทะ-กาน แปลว่า ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทนา อ่านว่า จัน-ทะ-นา แปลว่า ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนียา อ่านว่า จัน-ทะ-นี-ยา แปลว่า มีกลิ่นจัน
จันทร์จิรา อ่านว่า จัน-จิ-รา แปลว่า งามเสมอ
จันทร์วลัย อ่านว่า จัน-วะ-ไล แปลว่า วงจันทร์ วงเดือน
จันทร์สุดา อ่านว่า จัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จันทรากานต์ อ่านว่า จัน-ทรา-กาน แปลว่า ที่รักของพระจันทร์
จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด แปลว่า ผู้ประพฤติดี
จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน แปลว่า หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุเนตร อ่านว่า จา-รุ-เนด แปลว่า มีตางาม
จิตตนาถ อ่านว่า จิด-ตะ-นาด แปลว่า เจ้าแห่งใจ
จิตรกัญญา อ่านว่า จิด-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรทิวา อ่านว่า จิด-ทิ-วา แปลว่า วันอันแจ่มใส
จิตรลดา อ่านว่า จิด-ละ-ดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรเลขา อ่านว่า จิด-เล-ขา แปลว่า รูปภาพงามยิ่ง
จิตรานุช อ่านว่า จิด-ตรา-นุช แปลว่า หญิงสาวผู้งดงาม
จินดารัตน์ อ่านว่า จิน-ดา-รัด แปลว่า มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินดาหรา อ่านว่า จิน-ดา-หรา แปลว่า ฉลาด
จินตหรา อ่านว่า จิน-ตะ-หรา แปลว่า ฉลาด
จิรนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า มีผู้ชื่นชมยินดี
จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิรัญญา อ่านว่า จิ-รัน-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จิรันธร อ่านว่า จิ-รัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน
จิรัสยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ตลอดกาลนาน นิรันดร
จิลลาวัณย์ อ่านว่า จิน-ลา-วัน แปลว่า ตกแต่งให้งดงาม
จิลาวัลย์ อ่านว่า จิ-ลา-วัน แปลว่า ประดับด้วยเถาวัลย์
จีรนันท์ อ่านว่า จี-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จุไรวรรณ อ่านว่า จุ-ไร-วัน แปลว่า มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุฬารัตน์ อ่านว่า จุ-ลา-รัด แปลว่า แก้วที่งามเลิศ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉัตรฤดี อ่านว่า ฉัด-รึ-ดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันหทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า ดุจดังดวงใจ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์
ชญานิศ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด แปลว่า เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานิษฐ์ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด แปลว่า มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกานต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน
ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น
ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
ชนัดดา อ่านว่า ชะ-นัด-ดา แปลว่า ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนากานต์ อ่านว่า ชะ-นา-กาน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธินาถ อ่านว่า ชะ-นา-ทิ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน
ชนิกานต์ อ่านว่า ชะ-นิ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
ชยุดา อ่านว่า ชะ-ยุ-ดา แปลว่า รุ่งเรือง
ชรินทร อ่านว่า ชะ-ริน-ทอน แปลว่า ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ชลธิดา อ่านว่า ชน-ทิ-ดา แปลว่า เกิดจากน้ำ
ชลลดา อ่านว่า ชน-ละ-ดา แปลว่า ลูกคลื่น
ชลันทร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร
ชโลทร อ่านว่า ชะ-โล-ทอน แปลว่า แม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ
ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวัลลักษณ์ อ่านว่า ชะ-วัน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
ชวารี อ่านว่า ชะ-วา-รี แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีเชาวน์เป็นใหญ่
ชัญญานุช อ่านว่า ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชาลินี อ่านว่า ชา-ลิ-นี แปลว่า ผู้ประสานความผูกพัน
ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิดชนก อ่านว่า ชิด-ชะ-นก แปลว่า ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ชุติกา อ่านว่า ชุ-ติ-กา แปลว่า มีความสง่างาม
ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณัจฉรา อ่านว่า ยา-นัด-ฉะ-รา แปลว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณันธร อ่านว่า ยา-นัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้
ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาโณทัย อ่านว่า ยา-โน-ไท แปลว่า รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐานันดร อ่านว่า ถา-นัน-ดอน แปลว่า ตำแหน่ง
ฐานิกา อ่านว่า ถา-นิ-กา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น
ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ, ความมั่นคง
ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ
ฐานียา อ่านว่า ถา-นี-ยา แปลว่า พึงตั้งอยู่
ฐิติกาญจน์ อ่านว่า ถิ-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
ฐิติวรรณ อ่านว่า ถิ-ติ-วัน แปลว่า ผิวพรรณที่ดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท แปลว่า หัวใจแห่งความรู้
ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐ์ชญา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์
ณัฏฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง
ณัฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐชยา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชุตา อ่านว่า นัด-ชุ-ตา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐณิชา อ่านว่า นัด-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐลัดดา อ่านว่า นัด-ถเ-ลัด-ดา แปลว่า สายของนักปราชญ์
ณัฐวรา อ่านว่า นัด-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐสุดา อ่านว่า นัด-ถะ-สุ-ดา แปลว่า สาวนักปราชญ์
ณิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชนันทน์ อ่านว่า นิช-ชะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณิชา อ่านว่า นิ-ชา แปลว่า สะอาด บริสุทธุ์
ณิชากร อ่านว่า นิ-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-ดรี แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณีรนุช อ่านว่า นี-ระ-นุด แปลว่า หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดนิษฐ์ อ่านว่า ดะ-นิด แปลว่า เล็ก
ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดุลยา อ่านว่า ดุน-ละ-ยา แปลว่า สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตวิษา อ่านว่า ตะ-วิ-สา แปลว่า รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ต้องครรลอง อ่านว่า ต้อง-คัน-ลอง แปลว่า ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
ต้องใจ อ่านว่า ต้อง-ไจ แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ติชิลา อ่านว่า ติ-ชิ-ลา แปลว่า พระจันทร์
ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตีรณา อ่านว่า ตี-ระ-นา แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
เตชินี อ่านว่า เต-ชิ-นี แปลว่า ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถลัชนันท์ อ่านว่า ถะ-ลัด-ชะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถาวรีย์ อ่านว่า ถา-วะ-รี แปลว่า ความมั่นคง นิรันดร
ถิรดา อ่านว่า ถิ-ระ-ดา แปลว่า ความมั่นคงสถาพร
ถิรนันท์ อ่านว่า ถิ-ระ-นัน แปลว่า ความยินดีในความมั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทวีนุช อ่านว่า ทะ-วี-นุด แปลว่า สาวงาม
ทัณฑิกา อ่านว่า ทัน-ทิ-กา แปลว่า ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทัตสรวง อ่านว่า ทัด-สวง แปลว่า สวรรค์ประทานมา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนกานต์ อ่านว่า ทะ-นะ-กาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์
ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาวรรณ อ่านว่า ทะ-นา-วัน แปลว่า ผู้สวยด้วยทรัพย์
ธนิดา อ่านว่า ทะ-นิ-ดา แปลว่า หนักแน่น
ธนียา อ่านว่า ทะ-นี-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์
ธนีวรรณ อ่านว่า ทะ-นี-วัน แปลว่า วรรณะแห่งทรัพย์
ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
ธวัลฉวี อ่านว่า ทะ-วัน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวนวลงาม
ธวัลยา อ่านว่า ทะ-วัน-ยา แปลว่า บริสุทธิ์
ธัญกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล
ธัญจิรา อ่านว่า ทัน-จิ-รา แปลว่า มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีโชค
ธัญธรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
ธัญลักษณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ลัก แปลว่า ลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง
ธัญวรัตน์ อ่านว่า ทัน-วะ-รัด แปลว่า มีโชคและประเสริฐสุด
ธันยชนก อ่านว่า ทัน-ยะ-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดโชคดี
ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี แปลว่า มีโชคและมีความกล้า
ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง
ธาริณี อ่านว่า ทา-ร-นี แปลว่า ทรงไว้
ธิดารัตน์ อ่านว่า ทิ-ดา-รัด แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ
ธิติสุดา อ่านว่า ทิ-ติ-สุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีปัญญา
ธีนิดา อ่านว่า ที-นิ-ดา แปลว่า ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีรนันท์ อ่านว่า ที-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรู้
ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีร์สุดา อ่านว่า ที-ส-ดา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
ธุวดารา อ่านว่า ทุ-วะ-ดา-รา แปลว่า สดใสเสมอดวงดารา
ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน แปลว่า มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “น”

นงนุช อ่านว่า นง-นุด แปลว่า น้องนาง
นงลักษณ์ อ่านว่า นง-ลัก แปลว่า นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี
นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ
นริสรา อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน
นรีกานต์ อ่านว่า นะ-รี-กาน แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก
นรีนุช อ่านว่า นะ-รี-นุด แปลว่า น้องหญิง
นรียา อ่านว่า นะ-รี-ยา แปลว่า สตรี
นรีรัตน์ อ่านว่า นะ-รี-รัด แปลว่า นางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ
นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของคน
นลินญา อ่านว่า นะ-ลิน-ญา แปลว่า ดอกบัว
นวรัตน์ อ่านว่า นะ-วะ-รัด แปลว่า แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม
นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น
นัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า แม้น้ำ
นันทฉัตร อ่านว่า นัน-ทะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นันท์ลินี อ่านว่า นัน-ลิ-นี แปลว่า หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทิกานต์ อ่านว่า นัน-ทิ-กาน แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิชา อ่านว่า นัน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง
นิจจารีย์ อ่านว่า นิด-จา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ
นิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชา อ่านว่า นิ-ชา แปลว่า เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
นิดานุช อ่านว่า นิ-ดา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิรินธนา อ่านว่า นิ-ริน-ทะ-รา แปลว่า หมดกิเลศ
นิศารัตน์ อ่านว่า นิ-สา-รัด แปลว่า พระจันทร์
นิสิตา อ่านว่า นิ-สิ-ตา แปลว่า นิสิตหญิง
นีนนารา อ่านว่า นีน-นา-รา แปลว่า สีน้ำ
นีรนารา อ่านว่า นี-ระ-นา-รา, แปลว่า นีน-นา-รา สีน้ำ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยลรดี อ่านว่า ยน-ระ-ดี แปลว่า มองแล้วเกิดความดี
เยาวดี อ่านว่า เยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาว
เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา แปลว่า สตรี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ร”

รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว
รติกร อ่านว่า ระ-ติ-กอน แปลว่า ทำให้ยินดี
รตินันท์ อ่านว่า ระ-ติ-นัน แปลว่า ยินดีกับความรัก
รยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รสกร อ่านว่า รด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
รสนันท์ อ่านว่า รด-สะ-นัน แปลว่า มีรสนิยมดี
รสริน อ่านว่า รด-สะ-ริน แปลว่า รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
รสินทรา อ่านว่า ระ-สิน-ทรา แปลว่า จินดามณี
รักตกันท์ อ่านว่า รัก-ตะ-กัน แปลว่า แก้วแดง แก้วประพาส
รักษณาลี อ่านว่า รัก-สะ-นา-ลี แปลว่า มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
รักษิณา อ่านว่า รัก-สิ-นา แปลว่า คุ้มครอง
รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา แปลว่า น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
ราชาวดี อ่านว่า รา-ชา-วะ-ดี แปลว่า ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
รุ่งรุจี อ่านว่า รุ่ง-รุ-จี แปลว่า เริ่มรุ่งเรือง
รุจิรางค์ อ่านว่า รุ-จิ-ราง แปลว่า มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
รุจีรัตน์ อ่านว่า รุ-จี-รัด แปลว่า รัตนะที่งาม
รุณฑิกา อ่านว่า รุน-ดิ-กา แปลว่า กรณีประตู
เรณุกา อ่านว่า เร-นุ-กา แปลว่า นามมารดาปรศุราม
เรืองริน อ่านว่า เรือง-ริน แปลว่า สุกสว่างเรื่อย ๆ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์
ลักษณ์นารา อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รา แปลว่า รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
ลักษณารีย์ อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รี แปลว่า มีลักษณะประเสริฐ
ลัทธวรรณ อ่านว่า ลัด-ทะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด แปลว่า สาวสวย
ลูกขวัญ อ่านว่า ลูก-ขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ว”

วชิรญาณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทัญญา อ่านว่า วะ-ทัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน
วทันยา อ่านว่า วัน-ทัน-ยา แปลว่า ใจบุญสุนทาน
วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
วนาวรรณ อ่านว่า วะ-นา-วัน แปลว่า ป่าที่สวยงาม
วนิดา อ่านว่า วะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว
วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรกานต์ อ่านว่า วอ-ระ-กาน แปลว่า ประเสริฐและน่ารัก
วรณัน อ่านว่า วอ-ระ-นัน แปลว่า การสรรเสริญ การพรรณนา
วรณิกา อ่านว่า วอ-ระ-นิ-กา แปลว่า ผู้เขียน เสมียน
วรนิษฐา อ่านว่า วอ-ระ-นิด-ถา แปลว่า มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรรณกานต์ อ่านว่า วัน-นะ-กาน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
วรรณรดา อ่านว่า วัน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณเลขา อ่านว่า วัน-เล-ขา แปลว่า ดินสอพอง
วรรณวริน อ่านว่า วัน-วะ-ริน แปลว่า งดงามและประเสริฐ
วรรณวลี อ่านว่า วัน-วะ-ลี แปลว่า หนังสือหรือตำรา
วรรณิกา อ่านว่า วัน-นิ-กา แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
วรรณิศา อ่านว่า วัน-นิ-สา แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-นัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรสุดา อ่านว่า วอ-ระ-สุ-ดา แปลว่า สาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
วรัชยา อ่านว่า วะ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญญา อ่านว่า วะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วรัสยา อ่านว่า วะ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ความปรารถนา
วรารัตน์ อ่านว่า วะ-รา-รัด แปลว่า แก้วที่ประเสริฐ
วริยงค์ อ่านว่า วะ-ริ-ยง แปลว่า ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
วรีรัตน์ อ่านว่า วะ-รี-รัด แปลว่า แก้วเปรียบแม่น้ำ
วเรณยา อ่านว่า วะ-เรน-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด
วัชรินทร์ อ่านว่า วัด-ชะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์
วารุณี อ่านว่า วา-รุ-นี แปลว่า เทวีแห่งเหล้า, เหล้า
วาสิตา อ่านว่า วา-สิ-ตา แปลว่า กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วิจิตรา อ่านว่า วิ-จิด-ตรา แปลว่า งามหยดย้อย
วิชชุกร อ่านว่า วิด-ชุ-กอน แปลว่า แสงสายฟ้า
วิชชุดา อ่านว่า วิด-ชุ-ดา แปลว่า สายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
วิชญาดา อ่านว่า วิด-ชะ-ยา-ดา แปลว่า ผู้ฉลาด
วิรัญชนา อ่านว่า วิ-รัน-ชะ-นา แปลว่า เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิรากานต์ อ่านว่า วิ-รา-กาน แปลว่า ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
วิลาวัณย์ อ่านว่า วิ-ลา-วัน แปลว่า งามยิ่ง
วิศัลยา อ่านว่า วิ-สัน-ยา แปลว่า ไม่มีความทุกข์โสก
วิสาข์ อ่านว่า วิ-สา แปลว่า เดือนวิสาขะ
วีรวรรณ อ่านว่า วี-ระ-วัน แปลว่า ผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า
วีรินทร์ อ่านว่า วี-ริน แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
เวธกา อ่านว่า เว-ทะ-กา แปลว่า คม เฉียบแหลม
แวววรรณ อ่านว่า แวว-วัน แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศุกลกานต์ อ่านว่า สุ-กน-กาน, แปลว่า สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ศุจินทรา อ่านว่า สุ-จิน-ทรา แปลว่า ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ส”

สุธางศุ์รัตน์ อ่านว่า สุ-ทาง-รัด แปลว่า มุกดา ไข่มุก
สุธาสินี อ่านว่า สุ-ทา-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา
สุธีกานต์ อ่านว่า สุ-ที-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันพุธกลางคืนให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันพุธกลางคืน ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "333 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน"