335 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดในวันพฤหัสบดีควรปฏิบัติตามหลักทักษาของไทยโดยหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี เช่น ด ต ถ ท ธ น ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ด ต ถ ท ธ น ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศและการันต์
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันพฤหัสบดีเวลา 6.00(6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59(ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัสบดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ก”

กชวรรณ อ่านว่า กด-ชะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กมลพรรณ อ่านว่า กะ-มน-พัน แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลพัชร อ่านว่า กะ-มน-พัด แปลว่า ใจเพชร
กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์
กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม
กมลลักษณ์ อ่านว่า กะ-มน-ลัก แปลว่า มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว
กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กรณิกา อ่านว่า กอน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า
กรรณาภรณ์ อ่านว่า กัน-นา-พอน แปลว่า เครื่องประดับหู
กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น
กรวิกา อ่านว่า กอน-วิ-กา แปลว่า นกการเวก
กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
กรองแก้ว อ่านว่า กรอง-แก้ว แปลว่า ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
กฤษณา อ่านว่า กริด-สะ-หนา แปลว่า ไม้หอม
กฤษาณภัค อ่านว่า กริ-สา-นะ-พัก แปลว่า ชาวนาผู้มีความเจริญ
กวิสรา อ่านว่า กะ-วิ-สะ-รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กษิรา อ่านว่า กะ-สิ-รา แปลว่า น้ำนม
กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า อุบายให้เกิดสมาธิ
กัชชลา อ่านว่า กัด-ชะ-ลา แปลว่า แร่พลวง
กัญชลา อ่านว่า กัน-ชะ-ลา แปลว่า เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัญญพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน-ยา-นัด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาภรณ์ อ่านว่า กัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม
กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัณฐาภรณ์ อ่านว่า กัน-ถา-พอน แปลว่า เครื่องประดับคอ
กิจจาพร อ่านว่า กิด-จา-พอน แปลว่า สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา แปลว่า รัศมีเรืองรอง
กุณฑิกา อ่านว่า กุน-ทิ-กา แปลว่า คนโทน้ำ
กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุสุมา อ่านว่า กุ-สุ-มา แปลว่า ดอกไม้
กุสุมาลย์ อ่านว่า กุ-สุ-มาน แปลว่า ดอกไม้
เก็จมณี อ่านว่า เก็ด-มะ-นี แปลว่า เม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า
เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกยูร อ่านว่า เก-ยูน แปลว่า สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล
เกวลี อ่านว่า เก-วะ-ลี แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกศราภรณ์ อ่านว่า เกด-สะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับผม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจีพรรณ อ่านว่า ขะ-จี-พัน แปลว่า ผู้มีผิวน่าแลมอง
ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญพร อ่านว่า ขวัน-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ
เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมรุจิ อ่านว่า เข-มะ-รุ-จิ แปลว่า ชอบความปลอดภัย
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์
เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ค”

คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
เครือมาศ อ่านว่า เครือ-มาด แปลว่า เถาทอง
เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “จ”

จงกลณี อ่านว่า จง-กน-นี แปลว่า ดอกบัว
จรัญพร อ่านว่า จะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน แปลว่า มีความประพฤติประเสริฐ
จรัลรมย์ อ่านว่า จะ-รัน-รม แปลว่า เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรัสพร อ่านว่า จะ-หรัด-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความดี
จรัสรวี อ่านว่า จะ-หรัด-ระ-วี แปลว่า สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรีภรณ์ อ่านว่า จะ-รี-พอน แปลว่า การปกป้องด้วยหอก
จอมขวัญ อ่านว่า จอม-ขวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
จักษณา อ่านว่า จัก-สะ-นา แปลว่า การพูด
จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม
จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน แปลว่า หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
จำรูญศรี อ่านว่า จำ-รูน-สี แปลว่า ผุดผ่อง
จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา แปลว่า มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน
จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัศยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า อยู่นาน
จิราพัชร อ่านว่า จิ-รา-พัด แปลว่า ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา อ่านว่า จิ-รา-พา แปลว่า รุ่งเรืองนาน
จิลาวัลย์ อ่านว่า จิ-ลา-วัน แปลว่า ประดับด้วยเถาวัลย์
จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ-รา-ลัก แปลว่า มีลักษณะเลิศ,โฉมงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชฎาพร อ่านว่า ชะ-ดา-พอน แปลว่า มงกุฎอันงดงาม
ชไมพร อ่านว่า ชะ-ไม-พอน แปลว่า ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ชรัมพร อ่านว่า ชะ-รัม-พอน แปลว่า น้ำและฟ้า
ชวัลลักษณ์ อ่านว่า ชะ-วัน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
ชัชฎาพร อ่านว่า ชัด-ชะ-ดา-พอน แปลว่า ชฎาอันเลิศ
ชัยศิริ อ่านว่า ไช-สิ-หริ แปลว่า ความสง่าผ่าเผยด้วยชัยชนะ
ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชีวาพร อ่านว่า ชี-วา-พอน แปลว่า มีชีวิตอันประเสริฐ
เชิญขวัญ อ่านว่า เชิน-ขวัน แปลว่า ผู้มีสิริมงคลอยู่กับตัว

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณัจฉรา อ่านว่า ยา-นัด-ฉะ-รา แปลว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี อ่านว่า ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฏฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์
ณัฏฐิกา อ่านว่า นัด-ถิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
ณัฐจรี อ่านว่า นัด-จะ-รี แปลว่า ติดตามนักปราชญ์
ณัฐชยา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด-ถา-พอน แปลว่า นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐรมย์ อ่านว่า นัด-ถะ-รม แปลว่า เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด-วะ-ลัน แปลว่า เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ณัฐวิภา อ่านว่า นัด-วิ-พา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด-สุ-ราง แปลว่า เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณิชชยา อ่านว่า นิด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะที่บริสุทธิ์
ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-รี แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “บ”

บงกชเพชร อ่านว่า บง-กด-เพ็ด แปลว่า ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
บวรลักษณ์ อ่านว่า บอ-วอน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ
บังอรศรี อ่านว่า บัง-ออน-สี แปลว่า หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า มีบุญเป็นพร
บุญญิสา อ่านว่า บุน-ยิ-สา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุณฑริกา อ่านว่า บุน-ทะ-ริ-กา แปลว่า ดอกบัวขาว
บุณฑรีก์ อ่านว่า บุน-ดะ-รี แปลว่า บัวขาว
บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ
บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
บุพกร อ่านว่า บุบ-พะ-กอน แปลว่า กระทำก่อน สร้างสรรค์
บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
บุษราคัม อ่านว่า บุด-สะ-รา-คำ แปลว่า พลอยสีเหลือง
เบญจภรณ์ อ่านว่า เบน-จะ-พอน แปลว่า การเลี้ยงดูให้มีคุณสมบัติ 5 ประการ
เบญจมาศ อ่านว่า เบน-จะ-มาด แปลว่า เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
เบญจาภา อ่านว่า เบน-จา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด แปลว่า คุ้มครอง
ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา
ปณาลี อ่านว่า ปะ-นา-ลี แปลว่า สายน้ำ
ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง
ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง
ปรมาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มา-พอน แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ
ประกายแก้ว อ่านว่า ประ-กาย-แก้ว แปลว่า ความแวววาวจากแก้วมีค่า
ประกายวัลย์ อ่านว่า ประ-กาย-วัน แปลว่า ไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
ประณาลี อ่านว่า ประ-นา-ลี แปลว่า ท่อน้ำ สายน้ำ
ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว
ประภาสิริ อ่านว่า ประ-พา-สิ-หริ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประวีณา อ่านว่า ประ-วี-นา แปลว่า นำปราชญ์ ชำนาญ
ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา แปลว่า ความรู้ชั้นสูง
ปราญชลี อ่านว่า ปราน-ชะ-ลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปราณปริยา อ่านว่า ปราน-ปริ-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปรีณาภา อ่านว่า ปรี-นา-พา แปลว่า มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ปรียาภรณ์ อ่านว่า ปรี-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปรียามาศ อ่านว่า ปรี-ยา-มาด แปลว่า เดือนอันเป็นที่รัก
ปฤษณา อ่านว่า ปริด-สะ-หนา แปลว่า คำถาม, คำที่ผูกให้แก้
ปวรวรรณ อ่านว่า ปะ-วอน-วัน แปลว่า ผิวพรรณประเสริฐ
ปวริศา อ่านว่า ปะ-วะ-ริ-สา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวีณา อ่านว่า ปะ-วี-นา แปลว่า ฉลาด ชำนาญ
ปัญจมาพร อ่านว่า ปัน-จะ-มา-พอน แปลว่า พรทั้ง 5
ปัญชิกา อ่านว่า ปัน-ชิ-กา แปลว่า ปุยฝ้าย
ปัญญาพร อ่านว่า ปัน-ยา-พอน แปลว่า มีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ
ปัญญาภรณ์ อ่านว่า ปัน-ยา-พอน แปลว่า มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
ปัญญาวี อ่านว่า ปัน-ยา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา
ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิณฑิรา อ่านว่า ปิน-ดิ-รา แปลว่า ผลทับทิม
ปิยมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก
ปิยลักษณ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ลัก แปลว่า ลักษณะแห่งความเป็นที่รัก
ปิย์วรา อ่านว่า ปิ-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักและประเสริฐ
ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณฑรา อ่านว่า ปุน-ดะ-รา แปลว่า อ้อยแดง รอยเจิม
ปุณณภา อ่านว่า ปุน-นะ-พา แปลว่า รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณณารมย์ อ่านว่า ปุน-นา-รม แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุณณาสา อ่านว่า ปุน-นา-สา แปลว่า สมหมาย สมหวัง
เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา อ่านว่า เป-มิ-สา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผกาพรรณ อ่านว่า ผะ-กา-พัน แปลว่า ดอกไม้งาม
ผกามาศ อ่านว่า ผะ-กา-มาด แปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผัลย์ศุภา อ่านว่า ผัน-สุ-พา แปลว่า งามเหมือนดอกไม้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “พ”

พงศ์สุภา อ่านว่า พง-สุ-พา แปลว่า คนดีของสกุล
พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน แปลว่า มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
พรฉวี อ่านว่า พอน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ
พรญาณี อ่านว่า พอน-ยา-นี แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างที่ดีงาม
พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พรรณวิภา อ่านว่า พัน-นะ-วิ-พา แปลว่า มีผิวพรรณงาม
พรสรวง อ่านว่า พอน-สวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์
พรสวรรค์ อ่านว่า พอน-สะ-หวัน แปลว่า ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
พรสิริ อ่านว่า พอน-สิ-หริ แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พวงเพ็ญ อ่านว่า พวง-เพ็น แปลว่า เต็มพวง, เต็มช่อ
พสิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พัชรพร อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเพชร
พัชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พัชรมัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
พัชรวลัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล แปลว่า กำไลเพชร
พาขวัญ อ่านว่า พา-ขวัน แปลว่า นำสิริมงคลมาให้
พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิจักษณ์ อ่านว่า พิ-จัก แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชา อ่านว่า พิด-ชา แปลว่า ความรู้
พิชชาพร อ่านว่า พิด-ชา-พอน แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชชาภา อ่านว่า พิด-ชา-พา แปลว่า มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาอร อ่านว่า พิด-ชา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญาพร อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิชญาภัค อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พัก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาวี อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-วี แปลว่า นักปราชญ์
พิมพ์ผกา อ่านว่า พิม-ผะ-กา แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พรรณ อ่านว่า พิม-พัน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม
พิมพ์พิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์วลัญช์ อ่านว่า พิม-วะ-ลัน แปลว่า มีลักษณะรูปงาม
พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พิมพิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมลแข อ่านว่า พิ-มล-แข แปลว่า จันทร์กระจ่าง
พีรชยา อ่านว่า พี-ระ-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
เพ็ญโภคัย อ่านว่า เพ็น-โพ-ไค แปลว่า เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
แพรวรุ่ง อ่านว่า แพรว-รุ่ง แปลว่า สว่างไสวแพรวพราว

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร
ภรัณยา อ่านว่า พะ-รัน-ยา แปลว่า การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน
ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา แปลว่า มีความเจริญ
ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
ภัคจิรา อ่านว่า พัก-คะ-จิ-รา แปลว่า มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก
ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค
ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า รัศมีเรืองรอง
ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญามาศ อ่านว่า พิน-ยา-มาด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภิรัญญา อ่านว่า พิ-รัน-ยา แปลว่า ปัญญายิ่ง
ภูริชญา อ่านว่า พู-ริ-ชะ-ยา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์
ภูษณิศา อ่านว่า พู-สะ-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ม”

มณิการ์ อ่านว่า มะ-นิ-กา แปลว่า ช่างแก้ว
มณิภา อ่านว่า มะ-นิ-พา แปลว่า แววมณี ประกายแก้ว
มณีมณฑ์ อ่านว่า มะ-นี-มน แปลว่า เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมาลา อ่านว่า มะ-นี-มา-ลา แปลว่า มณีประดับคอ สร้อยคอ
มยุเรศ อ่านว่า มะ-ยุ-เรด แปลว่า พญานกยูง
มะลิวัลย์ อ่านว่า มะ-ลิ-วัน แปลว่า ทำให้ดีใจ
มัญชรี อ่านว่า มัน-ชะ-รี แปลว่า ก้านดอกไม้
มัณยาภา อ่านว่า มัน-ยา-พา แปลว่า แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
มัลลิกา อ่านว่า มัน-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ
มาลีวัลย์ อ่านว่า มา-ลี-วัน แปลว่า เถาดอกไม้, ดอกไม้เถา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ
ยวิษฐา อ่านว่า ยะ-วิด-ถา แปลว่า เยาว์วัย น้องสุดท้อง
เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ร”

รมณี อ่านว่า รม-มะ-นี แปลว่า สตรีน่าพึงพอใจ
รมย์รุจี อ่านว่า รม-รุ-จี แปลว่า งามน่าพึงพอใจ
รมัณยา อ่านว่า ระ-มัน-ยา แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รสิกา อ่านว่า ระ-สิ-กา แปลว่า ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
รักษณาลี อ่านว่า รัก-สะ-นา-ลี แปลว่า มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
รักษิณา อ่านว่า รัก-สิ-นา แปลว่า คุ้มครอง
รังสิมา อ่านว่า รัง-สิ-มา แปลว่า พระอาทิตย์
รุ้งพราย อ่านว่า รุ้ง-พราย แปลว่า สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุ่งรุจี อ่านว่า รุ่ง-รุ-จี แปลว่า เริ่มรุ่งเรือง
รุจาภา อ่านว่า รุ-จา-พา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิรางค์ อ่านว่า รุ-จิ-ราง แปลว่า มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
รุจิราพร อ่านว่า รุ-จิ-รา-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
รุณฑิกา อ่านว่า รุน-ดิ-กา แปลว่า กรณีประตู
เรณุกา อ่านว่า เร-นุ-กา แปลว่า นามมารดาปรศุราม
เรืองรำไพ อ่านว่า เรือง-รำ-ไพ แปลว่า พระอาทิตย์เรืองรอง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลักขิกา อ่านว่า ลัก-ขิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณพร อ่านว่า ลัก-สะ-หนะ-พอน แปลว่า ผู้มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณารีย์ อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รี แปลว่า มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลาวัณย์ อ่านว่า ลา-วัน แปลว่า ความงาม ความน่ารัก
เลิศพิสิฐ อ่านว่า เลิด-พิ-สิด แปลว่า ประเสริฐอย่างยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ว”

วชิราภรณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร
วณิชชา อ่านว่า วะ-นิด-ชา แปลว่า การค้าขาย
วรณิกา อ่านว่า วอ-ระ-นิ-กา แปลว่า ผู้เขียน เสมียน
วรปรัชญ์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรพรรณ อ่านว่า วอ-ระ-พัน แปลว่า ผิวพรรณมีประกาย
วรพิชชา อ่านว่า วอ-ระ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ
วรรณเลขา อ่านว่า วัน-เล-ขา แปลว่า ดินสอพอง
วรรณวิสาข์ อ่านว่า วัน-วิ-สา แปลว่า ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรัชยา อ่านว่า วะ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัมพร อ่านว่า วะ-รำ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วราภรณ์ อ่านว่า วะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ประเสริฐ
วรารมย์ อ่านว่า วะ-รา-รม แปลว่า มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วรีวรรณ อ่านว่า วะ-รี-วัน แปลว่า ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
วรุณยุพา อ่านว่า วะ-รุน-ยุ-พา แปลว่า หญิงจากสรวงสวรรค์
วเรณยา อ่านว่า วะ-เรน-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด
วสุพร อ่านว่า วะ-สุ-พอน แปลว่า สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
วสุรมย์ อ่านว่า วะ-สุ-รม แปลว่า มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
วัชราภรณ์ อ่านว่า วัด-ชะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร
วัชรียา อ่านว่า วัด-ชะ-รี-ยา แปลว่า เพชร
วัชรีวรรณ อ่านว่า วัด-ชะ-รี-วัน แปลว่า ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
วัสลิกา อ่านว่า วัด-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ
วิชญาพร อ่านว่า วิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา แปลว่า รูปงาม
วิมลฉวี อ่านว่า วิ-มน-ฉะ-หวี แปลว่า ผิวพรรณปราศจากมลทิน
วิมลณัฐ อ่านว่า วิ-มน-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลมณี อ่านว่า วิ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
วิรัญจ์ อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า ชื่อของพรหม
วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิโรษณา อ่านว่า วิ-โร-สะ-นา แปลว่า ไม่มีความโกรธ
วิลาวัณย์ อ่านว่า วิ-ลา-วัน แปลว่า งามยิ่ง
วิไลลักษณ์ อ่านว่า วิ-ไล-ลัก แปลว่า มีลักษณะงาม, ผิวงามดี
วิศัลย์ศยา อ่านว่า วิ-สัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศรก
วีรลักษณ์ อ่านว่า วี-ระ-ลัก แปลว่า ลักษณะของผู้กล้า
เวณิกา อ่านว่า เว-นิ-กา แปลว่า เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
แววปราชญ์ อ่านว่า แวว-ปราด แปลว่า มีแววของนักปราชญ์
แววพรรณ อ่านว่า แวว-พัน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใสงดงาม
แวววรรณ อ่านว่า แวว-วัน แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศจีมาส อ่านว่า สะ-จี-มาด แปลว่า เดือนแห่งความงาม
ศยามล อ่านว่า สะ-ยา-มน แปลว่า ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศรัณย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณยา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศรีสอาง อ่านว่า สี-สะ-อาง แปลว่า หญิงผู้งดงามสะอาดหมดจด
ศรีสุภางค์ อ่านว่า สี-สุ-พาง แปลว่า หญิงผู้มีร่างงาม
ศศิประภา อ่านว่า สะ-สิ-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์
ศิรประภา อ่านว่า สิ-ระ-ประ-พา แปลว่า รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศิรภัสสร อ่านว่า สิ-ระ-พัด-สอน แปลว่า มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิรัญญา อ่านว่า สิ-รัน-ยา แปลว่า ยอดแห่งความรู้
ศิริลักษณ์ อ่านว่า สิ-หริ-ลัก แปลว่า มีลักษณะที่เป็นมงคล
ศิวปรียา อ่านว่า สิ-วะ-ปรี-ยา แปลว่า แก้วผนึก
ศุจีภรณ์ อ่านว่า สุ-จี-พอน แปลว่า ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์
ศุภรางค์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า พระจันทร์
ศุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภารมย์ อ่านว่า สุ-พา-รม แปลว่า งามและน่ารื่นรมย์
โศภิษฐา อ่านว่า โส-พิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง
โศศิษฐา อ่านว่า โส-สิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ส”

สภาวิกา อ่านว่า สะ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี
สมัชญา อ่านว่า สะ-มัด-ชะ-ยา แปลว่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง
สรัญญา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องลูกศร
สโรชา อ่านว่า สะ-โร-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว
สัณห์สิริ อ่านว่า สัน-สิ-หริ แปลว่า ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
สาริสา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร
สิปาง อ่านว่า สิ-ปาง แปลว่า หญิงผู้มีความสง่างาม
สิรามล อ่านว่า สิ-รา-มน แปลว่า ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สิรารมย์ อ่านว่า สิ-รา-รม แปลว่า เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สิริกัญญา อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา แปลว่า สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
สิริจรรยา อ่านว่า สิ-หริ-จัน-ยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
สิริโสภา อ่านว่า สิ-หริ-โส-พา แปลว่า หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า
สิริอาภา อ่านว่า สิ-หริ-อา-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
สุชัญญา อ่านว่า สุ-ชัน-ยา แปลว่า ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชาวลี อ่านว่า สุ-ชา-วะ-ลี แปลว่า เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุประวีณ์ อ่านว่า สุ-ประ-วี แปลว่า ฉลาดอย่างยิ่ง
สุพิชฌาย์ อ่านว่า สุ-พิด-ชา แปลว่า เพ่งพินิจอย่างดี
สุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ผู้มีรูปงาม
สุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความงาม
สุภาวิกา อ่านว่า สุ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี
สุวิจักขณ์ อ่านว่า สุ-วิ-จัก แปลว่า ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “อ”

อชิรญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า รู้รวดเร็ว
อชิรญาณ์ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีญาณอันรวดเร็ว
อณิษฐา อ่านว่า อะ-นิด-ถา แปลว่า เล็กที่สุด
อโณชา อ่านว่า อะ-โน-ชา แปลว่า ต้นอังกาบ
อภิกขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิจ
อภิญญา อ่านว่า อะ-พิน-ยา แปลว่า ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อภิสรา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก
อรรัมภา อ่านว่า ออน-รำ-พา แปลว่า งามดุจนางฟ้า
อรุณลักษณ์ อ่านว่า อะ-รุน-ลัก แปลว่า ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
อโรชา อ่านว่า อะ-โร-ชา แปลว่า ไร้โรค
อสมาภรณ์ อ่านว่า อะ-สะ-มา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
อัญชีรา อ่านว่า อัน-ชี-รา แปลว่า มะเดื่อ
อาภัสรา อ่านว่า อา-พัด-สะ-รา แปลว่า ผ่องใสเป็นประกาย

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันพฤหัสบดีให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ด ต ถ ท ธ น แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันพฤหัสบดี ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ด ต ถ ท ธ น แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ หมวดหมู่ ชื่อมงคล

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "335 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี"