113 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

113 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์
113 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันจันทร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันจันทร์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ก”

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว
กชกร อ่านว่า กด-ชะ-กอน แปลว่า กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชพร อ่านว่า กด-ชะ-พอน แปลว่า ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ อ่านว่า กด-ชะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชมนพรรณ อ่านว่า กด-ชะ-มน-พัน แปลว่า มีผิวพรรณและจิตใจอันประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณ อ่านว่า กด-ชะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว
กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน แปลว่า ทองประเสริฐ
กนกพรรณ อ่านว่า กะ-หนก-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
กนกวรรณ อ่านว่า กะ-หนก-วัน แปลว่า ผิวดังทอง
กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน แปลว่า ผู้หญิงที่ดี
กมล อ่านว่า กะ-มน แปลว่า บัว, ดอกบัว, หัวใจ
กมลชนก อ่านว่า กะ-มน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เกิดจากใจ
กมลพร อ่านว่า กะ-มน-พอน แปลว่า ใจประเสริฐ
กมลพรรณ อ่านว่า กะ-มน-พัน แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลรส อ่านว่า กะ-มน-รด แปลว่า น้ำใจ
กมลวร อ่านว่า กะ-มน-ละ-วอน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กรกนก อ่านว่า กอน-กะ-หนก แปลว่า แสงทอง ทองกร
กรกมล อ่านว่า กอน-กะ-มน แปลว่า มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
กรวรรณ อ่านว่า กอ-ระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
กฤตพร อ่านว่า กริด-ตะ-พอน แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กษมล อ่านว่า กะ-สะ-มน แปลว่า ทำลายมนทิล

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป
ขนบพร อ่านว่า ขะ-หนบ-พอน แปลว่า แบบแผนที่ประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ค”

คณพร อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรรคพวกดี
คนธรส อ่านว่า คน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม
ครองพร อ่านว่า ครอง-พอน แปลว่า คงความดีไว้ตลอดไป

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “จ”

จงกล อ่านว่า จง-กน แปลว่า บัว, บัวสาย
จรรยพร อ่านว่า จัน-ยะ-พอน แปลว่า มีความประพฤติดี ประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย
ชนมน อ่านว่า ชะ-นะ-มน แปลว่า ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนวรรณ อ่านว่า ชะ-นะ-วัน แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน
ชวนชม อ่านว่า ชวน-ชม แปลว่า ดึงดูติจใจให้อยากชม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดลพร อ่านว่า ดน-ละ-พอน แปลว่า บันดาลพร
ดลพรรณ อ่านว่า ดน-ละ-พัน แปลว่า ผู้บันดาลพืชพรรณ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ต”

ต้องครรลอง อ่านว่า ต้อง-คัน-ลอง แปลว่า ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทรงพร อ่านว่า ซง-พอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์
ธนพร อ่านว่า ทะ-นะ-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ
ธนวรรณ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีผิวงามเป็นสมบัติ
ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
ธมนวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณสวยงาม
ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม
ธรรญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธรรญพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ
ธรรญสมร อ่านว่า ทัน-สะ-หมอน แปลว่า หญิงสาวผู้โชคดี
ธรรนยชนก อ่านว่า ทัน-ยะ-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดโชคดี
ธรรนยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “น”

นนทวร อ่านว่า นน-ทะ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นภสร อ่านว่า นบ-พะ-สอน แปลว่า สระบนฟ้า เมฆ
นรกมล อ่านว่า นอ-ระ-กะ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรวร อ่านว่า นอ-ระ-วอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ
นฤภร อ่านว่า นะ-รึ-พอน แปลว่า แข็งแรง
นฤมล อ่านว่า นะ-รึ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน
นลพรรณ อ่านว่า นน-ละ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นวพร อ่านว่า นะ-วะ-พอน แปลว่า พรใหม่, พร 9 ประการ
นวพรรษ อ่านว่า นะ-วะ-พัด แปลว่า ปีใหม่

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “บ”

บงกช อ่านว่า บง-กด แปลว่า ดอกบัว
บรรณรต อ่านว่า บัน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปฐมพร อ่านว่า ปะ-ถม-พอน แปลว่า พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
ปณตพร อ่านว่า ปะ-นด-พอน แปลว่า การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
ปวรวรรณ อ่านว่า ปะ-วอน-วัน แปลว่า ผิวพรรณประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ฝ”

ฝนธรรม อ่านว่า ฝน-ทำ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “พ”

พบพร อ่านว่า พบ-พอน แปลว่า ประสบกับสิ่งประเสริฐ
พมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ
พรกนก อ่านว่า พอน-กะ-หนก แปลว่า ทองที่ประเสริฐ
พรชนก อ่านว่า พอน-ชะ-นก แปลว่า ความตั้งใจของบิดา
พรพรรณ อ่านว่า พอน-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดี
พรยมล อ่านว่า พอน-ยะ-มน แปลว่า เป็นคู่ที่ประเสริฐ
พรรณปพร อ่านว่า พัน-ปะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณรมณ อ่านว่า พัน-ระ-มน แปลว่า มีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณวร อ่านว่า พัน-นะ-วอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณวรท อ่านว่า พัน-วะ-รด แปลว่า ให้พรคือผิวพรรณงาม
พรรณอร อ่านว่า พัน-ออน แปลว่า มีผิวพรรณงาม
พรรษชล อ่านว่า พัด-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน
พรสรวง อ่านว่า พอน-สวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ม”

มนพร อ่านว่า มะ-นะ-พอน แปลว่า มีใจประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยมล อ่านว่า ยะ-มน แปลว่า คู่
ยมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ
ยศพร อ่านว่า ยด-สะ-พอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ร”

รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ
รณรต อ่านว่า รน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ
รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รมณ อ่านว่า ระ-มน แปลว่า ยินดี รื่นเริง ความสุข
รมยกร อ่านว่า รม-ยะ-กอน แปลว่า สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
รสกร อ่านว่า รด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ว”

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ
วรพรรณ อ่านว่า วอ-ระ-พัน แปลว่า ผิวพรรณมีประกาย
วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ
วรรจชนก อ่านว่า วัด-ชะ-นก แปลว่า ศักดิ์ศรีบิดา
วรรณพร อ่านว่า วัน-นะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ
วรรณวร อ่านว่า วัน-นะ-วอน แปลว่า ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรษชล อ่านว่า วัน-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน
วรรษมน อ่านว่า วัด-สะ-มน แปลว่า รูปร่างงาม
วรวรรณ อ่านว่า วอ-ระ-วัน แปลว่า ว่าผิวพรรณประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศมน อ่านว่า สะ-มน แปลว่า ราตรี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ส”

สรวรรณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณวิเศษ
สวรส อ่านว่า สะ-วะ-รด แปลว่า มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “ห”

หรรษพร อ่านว่า หัด-สะ-พอน แปลว่า เบิกบานด้วยความยินดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ ขึ้นต้นด้วย “อ”

อนล อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ไฟ อัคนีเทพ
อมล อ่านว่า อะ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
อมลวรรณ อ่านว่า อะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อรกช อ่านว่า ออ-ระ-กด แปลว่า งามดุจดอกบัว
อรชพร อ่านว่า อะ-ระ-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง
อรพรรณ อ่านว่า ออ-ระ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวสวย
อรอมล อ่านว่า ออน-อะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันจันทร์ให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันจันทร์ ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "113 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์"