ชื่อจริงลูกสาว

สิ่งสำคัญของการตั้งชื่อคือ การห้ามมีตัวอักษรกาลกิณี อยู่ในชื่อ การตั้งชื่อมงคลให้ลูกสาวนั้นมีผลทางจิตวิทยา คือ ถ้าเราเรียกชื่อลูกที่มีความหมายดี ๆ ทุกวันแล้ว โอกาสที่ลูกสาวโตขึ้นจะเป็นคนดีก็จะมีมากตามไปด้วย

การตั้งชื่อจริงลูกสาว ให้ถูกต้องตามหลักทักษาประจำวันเกิดเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะชื่อใช้แทนตัวบุคคล ถ้าตั้งชื่อดีมีมงคล ก็จะส่งผลดีกับเจ้าของชื่อ ตั้งชื่อดีช่วยให้เด็กเลี้ยงง่าย ไม่เจ็บป่วยบ่อย ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคต

สิ่งสำคัญของการตั้งชื่อคือ การห้ามมีตัวอักษรกาลกิณี อยู่ในชื่อ การตั้งชื่อมงคลให้ลูกสาวนั้นมีผลทางจิตวิทยา คือ ถ้าเราเรียกชื่อลูกที่มีความหมายดี ๆ ทุกวันแล้ว โอกาสที่ลูกสาวโตขึ้นจะเป็นคนดีก็จะมีมากตามไปด้วย

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน

  • เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
  • เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
  • เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
  • เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
  • เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
  • เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
  • เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
  • เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันอาทิตย์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กชนันท์อ่านว่ากด-ชะ-นันแปลว่ายินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภาอ่านว่ากด-ชะ-นิ-พาแปลว่าเสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชพรอ่านว่ากด-ชะ-พอนแปลว่าดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณอ่านว่ากด-ชะ-พันแปลว่ามีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชมนอ่านว่ากด-ชะ-มนแปลว่ามีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณอ่านว่ากด-ชะ-วันแปลว่ามีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์อ่านว่ากะ-นิก-นันแปลว่าละเอียดยิ่ง
ขรินทร์ทิพย์อ่านว่าขะ-ริน-ทิบแปลว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ขวัญแก้วอ่านว่าขวัน-แก้วแปลว่ามีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิตอ่านว่าขวัน-จิดแปลว่าเป็นที่เจริญจิต
ขวัญจิราอ่านว่าขวัน-จิ-ราแปลว่ามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
จรรยาภรณ์อ่านว่าจัน-ยา-พอนแปลว่าเครื่องประดับที่สวยงาม
จรัลรมย์อ่านว่าจะ-รัน-รมแปลว่าเที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรินทร์อ่านว่าจะ-รินแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จิตรลดาอ่านว่าจิด-ละ-ดาแปลว่าเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
ฉัตรฤดีอ่านว่าฉัด-รึ-ดีแปลว่าฉัตรแห่งความยินดี
ฉันชนกอ่านว่าฉัน-ชะ-นกแปลว่าเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนิตอ่านว่าฉัน-ชะ-นิดแปลว่าก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทพิชญาอ่านว่าฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาแปลว่าผู้รู้แจ้งความพอใจ
ชนัญชิดาอ่านว่าชะ-นัน-ธิ-ดาแปลว่าผู้ชนะคนอื่น
ชุติกาญจน์อ่านว่าชุ-ติ-กานแปลว่ารุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ญาณัจฉราอ่านว่ายา-นัด-ฉะ-ราแปลว่ามีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิดาอ่านว่ายา-นิ-ดาแปลว่ามีความรู้
ทิฆัมพรอ่านว่าทิ-คำ-พอนแปลว่าท้องฟ้า
ทิพกฤตาอ่านว่าทิบ-กริ-ตาแปลว่าสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ธัญญาภรณ์อ่านว่าทัน-ยา-พอนแปลว่าเครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญพิชชาอ่านว่าทัน-พิด-ชาแปลว่ามีความรู้ยิ่งดี
นันท์นลินอ่านว่านัน-นะ-ลินแปลว่าบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทิกานต์อ่านว่านัน-ทิ-กานแปลว่ามีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นัยน์ปพรอ่านว่าไน-ปะ-พอนแปลว่าตาสวย ตาดี
นาราภัทรอ่านว่านา-รา-พัดแปลว่ารัศมีอันงดงาม
บุญญาพรอ่านว่าบุน-ยา-พอนแปลว่ามีบุญเป็นพร
บุณฑริกาอ่านว่าบุน-ทะ-ริ-กาแปลว่าดอกบัวขาว
บุริมนาถอ่านว่าบุ-ริม-นาดแปลว่าเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
ปภาวรินทร์อ่านว่าปะ-พา-วะ-รินแปลว่ายอดแห่งความรุ่งเรือง
ประตินันท์อ่านว่าประ-ติ-นันแปลว่าความเพลิดเพลิน
ประทินทิพย์อ่านว่าประ-ทิน-ทิบแปลว่ากลิ่นหอมอันวิเศษ
ผณินทราอ่านว่าผะ-นิน-ทราแปลว่าหญางู
ผลิขวัญอ่านว่าผลิ-ขวันแปลว่าให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น
พรปวีณ์อ่านว่าพอน-ปะ-วีแปลว่านักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรไพลินอ่านว่าพอน-ไพ-ลินแปลว่าพลอยไพลินอันประเสริฐ
พรรทิพภาอ่านว่าพัน-ทิบ-พาแปลว่าผุดผ่องดั่งทองคำ
พิมพ์วลัญช์อ่านว่าพิม-วะ-ลันแปลว่ามีลักษณะรูปงาม
พิมลแขอ่านว่าพิ-มล-แขแปลว่าจันทร์กระจ่าง

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันอาทิตย์เพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันจันทร์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันจันทร์ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กชกรอ่านว่ากด-ชะ-กอนแปลว่ากระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชพรอ่านว่ากด-ชะ-พอนแปลว่าดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณอ่านว่ากด-ชะ-พันแปลว่ามีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชมนอ่านว่ากด-ชะ-มนแปลว่ามีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชมนพรรณอ่านว่ากด-ชะ-มน-พันแปลว่ามีผิวพรรณและจิตใจอันประเสริฐเหมือนดอกบัว
ขนบพรอ่านว่าขะ-หนบ-พอนแปลว่าแบบแผนที่ประเสริฐ
คณพรอ่านว่าคะ-นะ-พอนแปลว่ามีพรรคพวกดี
คนธรสอ่านว่าคน-ทะ-รดแปลว่าน้ำหอม
ครองพรอ่านว่าครอง-พอนแปลว่าคงความดีไว้ตลอดไป
จรรยพรอ่านว่าจัน-ยะ-พอนแปลว่ามีความประพฤติดี ประเสริฐ
ชนนนอ่านว่าชะ-นะ-นนแปลว่าการสืบเชื้อสาย
ชนมนอ่านว่าชะ-นะ-มนแปลว่าใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชวนชมอ่านว่าชวน-ชมแปลว่าดึงดูติจใจให้อยากชม
ณฐพรอ่านว่านะ-ถะ-พอนแปลว่านักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ดลพรอ่านว่าดน-ละ-พอนแปลว่าบันดาลพร
ดลพรรณอ่านว่าดน-ละ-พันแปลว่าผู้บันดาลพืชพรรณ
ธรรนยชนกอ่านว่าทัน-ยะ-ชะ-นกแปลว่าให้เกิดโชคดี
ธรรนยพรอ่านว่าทัน-ยะ-พอนแปลว่ามีโชคอันประเสริฐ
นภสรอ่านว่านบ-พะ-สอนแปลว่าสระบนฟ้า เมฆ
นรกมลอ่านว่านอ-ระ-กะ-มนแปลว่าเป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นรมนอ่านว่านอ-ระ-มนแปลว่าเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นฤภรอ่านว่านะ-รึ-พอนแปลว่าแข็งแรง
นฤมลอ่านว่านะ-รึ-มนแปลว่าไม่มีมลทิน
นลพรรณอ่านว่านน-ละ-พันแปลว่ามีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
พรรณปพรอ่านว่าพัน-ปะ-พอนแปลว่ามีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณรมณอ่านว่าพัน-ระ-มนแปลว่ามีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณวรอ่านว่าพัน-นะ-วอนแปลว่ามีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณวรทอ่านว่าพัน-วะ-รดแปลว่าให้พรคือผิวพรรณงาม
พรรณอรอ่านว่าพัน-ออนแปลว่ามีผิวพรรณงาม
วรรจชนกอ่านว่าวัด-ชะ-นกแปลว่าศักดิ์ศรีบิดา
วรรณพรอ่านว่าวัน-นะ-พอนแปลว่ามีผิวพรรณประเสริฐ
วรรษมนอ่านว่าวัด-สะ-มนแปลว่ารูปร่างงาม
วรวรรณอ่านว่าวอ-ระ-วันแปลว่าว่าผิวพรรณประเสริฐ
ศตพรอ่านว่าสะ-ตะ-พอนแปลว่ามีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศมนอ่านว่าสะ-มนแปลว่าราตรี
สรวรรณอ่านว่าสอ-ระ-วันแปลว่ามีผิวพรรณวิเศษ
สวรสอ่านว่าสะ-วะ-รดแปลว่ามีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
หรรษพรอ่านว่าหัด-สะ-พอนแปลว่าเบิกบานด้วยความยินดี
อมลวรรณอ่านว่าอะ-มน-วันแปลว่ามีผิวพรรณบริสุทธิ์
อรกชอ่านว่าออ-ระ-กดแปลว่างามดุจดอกบัว
อรชพรอ่านว่าอะ-ระ-ชะ-พอนแปลว่าบริสุทธิ์ยิ่ง
อรพรรณอ่านว่าออ-ระ-พันแปลว่าผู้มีผิวสวย
อรอมลอ่านว่าออน-อะ-มนแปลว่าหญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันจันทร์เพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันอังคาร

ชื่อสำหรับคนเกิดวันอังคารห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันอังคาร ได้แก่ ก ข ค ฆ ง ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

จตุทิพย์อ่านว่าจะ-ตุ-ทิบแปลว่าเทพทั้งสี่
จรณินทร์อ่านว่าจะ-ระ-นินแปลว่าเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรรยพรอ่านว่าจัน-ยะ-พอนแปลว่ามีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรรยมณฑน์อ่านว่าจัน-ยะ-มนแปลว่าผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
จรรยาภรณ์อ่านว่าจัน-ยา-พอนแปลว่าเครื่องประดับที่สวยงาม
จรัญญาอ่านว่าจะ-รัน-ยาแปลว่ากระจาย, แพร่กระจาย
จรัญพรอ่านว่าจะ-รัน-ยะ-พอน,แปลว่าจะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
ชฎาพรรณอ่านว่าชะ-ดา-พันแปลว่ามงกุฎอันงดงาม
ชฎารัตน์อ่านว่าชะ-ดา-รัดแปลว่ามงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า
ชนัญชิดาอ่านว่าชะ-นัน-ธิ-ดาแปลว่าผู้ชนะคนอื่น
ชนิดาภาอ่านว่าชะ-นิ-ดา-พาแปลว่าให้เกิดรัศมี
ชนินพรอ่านว่าชะ-นิน-พอนแปลว่าผู้ประเสริฐ
ชนิษฐาอ่านว่าชะ-นิด-ถาแปลว่าผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชโนทัยอ่านว่าชะ-โน-ไทแปลว่าผู้มีความรุ่งเรือง
ชมนาฏอ่านว่าชม-นาดแปลว่านางรำที่น่ายกย่อง
ชมพูนุทอ่านว่าชม-พู-นุดแปลว่าทองคำบริสุทธิ์
ชยานันต์อ่านว่าชะ-ยา-นันแปลว่ามีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ญาณัจฉราอ่านว่ายา-นัด-ฉะ-ราแปลว่ามีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณินอ่านว่ายา-นินแปลว่าผู้มีความรู้
ญาณิศาอ่านว่ายา-นิ-สาแปลว่าเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาโณทัยอ่านว่ายา-โน-ไทแปลว่ารุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฐลัดดาอ่านว่านัด-ถเ-ลัด-ดาแปลว่าสายของนักปราชญ์
ณัฐวรรณอ่านว่านัด-ถะ-วันแปลว่าชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์อ่านว่านัด-วะ-ลันแปลว่าเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ถลัชนันท์อ่านว่าถะ-ลัด-ชะ-นันแปลว่าเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถาม์พรอ่านว่าถา-พอนแปลว่ามีกำลังประเสริฐ
ถาวรีย์อ่านว่าถา-วะ-รีแปลว่าความมั่นคง นิรันดร
ถิรมนอ่านว่าถิ-ระ-มนแปลว่ามีใจมั่นคง
ทิพย์รัตน์อ่านว่าทิบ-พะ-รัดแปลว่ามีแก้วมณีเป็นทิพย์
ทิพานันอ่านว่าทิ-พา-นันแปลว่าผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์อ่านว่าทิ-พา-รมแปลว่ารื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
นลินนิภาอ่านว่านะ-ลิน-น-พาแปลว่างดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นิชธาวัลย์อ่านว่านิด-ทา-วันแปลว่ามีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
นิตยลัภย์อ่านว่านิด-ตะ-ยะ-ลับแปลว่ามีลาภเป็นนิตย์
นิมมานอ่านว่านิม-มานแปลว่านฤมิต
ปทุมมาลย์อ่านว่าปะ-ทุม-มานแปลว่ามาลัยดอกบัว
ปภาวรินทร์อ่านว่าปะ-พา-วะ-รินแปลว่ายอดแห่งความรุ่งเรือง
ปรมาภรณ์อ่านว่าปะ-ระ-มา-พอนแปลว่าอาภรณ์ชั้นเลิศ
ประภัสสรอ่านว่าประ-พัด-สอนแปลว่าบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
พรรณนาราอ่านว่าพัน-นา-ราแปลว่ามีผิวพรรณผ่องใส
พรหมธาดาอ่านว่าพรม-ทา-ดาแปลว่าพระพรหมผู้สร้าง
พลอยรัตน์อ่านว่าพลอย-รัดแปลว่าประสมด้วยเพชรนิลจินดา

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันอังคารเพิ่มเติม >>>

 

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันพุธกลางวัน ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กณิกาอ่านว่ากะ-นิ-กาแปลว่าเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กมลพรอ่านว่ากะ-มน-พอนแปลว่าใจประเสริฐ
กมลพรรณอ่านว่ากะ-มน-พันแปลว่าผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลยุพาอ่านว่ากะ-มน-ยุ-พาแปลว่าหญิงสาวผู้มีความงาม
กมลลักษณ์อ่านว่ากะ-มน-ลักแปลว่ามีลัษณะงดงามดุจดอกบัว
กมลวรรณอ่านว่ากะ-มน-วันแปลว่ามีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลาอ่านว่ากะ-มะ-ลาแปลว่านางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
ฑิมพิกาอ่านว่าทิม-พิ-กาแปลว่าไพลน้ำ ฟองน้ำ
ฑุลิกาอ่านว่าทุ-ลิ-กาแปลว่านกกางเขน
ณฐพรอ่านว่านะ-ถะ-พอนแปลว่านักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐพรอ่านว่านัด-ถะ-พอนแปลว่านักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐวรรณอ่านว่านัด-ถะ-วันแปลว่าผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐวีอ่านว่านัด-ถะ-วีแปลว่าผู้มีความฉลาด
ณัฏฐาอ่านว่านัด-ถาแปลว่านักปราชญ์
ณัฏฐิกาอ่านว่านัด-ถิ-กาแปลว่าผู้ประกอบด้วยความฉลาด
บุณยวีร์อ่านว่าบุน-ยะ-วีแปลว่าดีและกล้าหาญ
บุณยาพรอ่านว่าบุน-ยา-พอนแปลว่าดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปริยาภรณ์อ่านว่าปะ-ริ-ยา-พอนแปลว่าเครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปรีณาพรรณอ่านว่าปรี-นา-พันแปลว่ามีผิวพรรณผุดผ่อง
ปรียาภรณ์อ่านว่าปรี-ยา-พอนแปลว่าเครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปรียามาศอ่านว่าปรี-ยา-มาดแปลว่าเดือนอันเป็นที่รัก
ปุณณารมย์อ่านว่าปุน-นา-รมแปลว่าเต็มไปด้วยความรื่นรมย์
เปมิกาอ่านว่าเป-มิ-กาแปลว่าผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศาอ่านว่าเป-มิ-สาแปลว่าผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
ไปรยาอ่านว่าไปร-ยาแปลว่าผู้เป็นที่รัก
ผกายแก้วอ่านว่าผะ-กาย-แก้วแปลว่าประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผณิศวรอ่านว่าผะ-นิ-สวนแปลว่านาคราช
ผัลย์ศุภาอ่านว่าผัน-สุ-พาแปลว่างามเหมือนดอกไม้
พงศ์ศุลีอ่านว่าพง-สุ-ลีแปลว่าเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ
พรประภาอ่านว่าพอน-ประ-พาแปลว่าแสงสว่างที่ดีงาม
ภัสสรอ่านว่าพัด-สอนแปลว่ารัศมีเรืองรอง
ภาพิมลอ่านว่าพา-พิ-มนแปลว่ารัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
ภาสพรรณอ่านว่าพาด-สะ-พันแปลว่ามีผิวพรรณงาม
ภูรีอ่านว่าพู-รีแปลว่าแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
ภูษณิศาอ่านว่าพู-สะ-นิ-สาแปลว่าเจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
มณฑมาฑอ่านว่ามน-ทะ-มาดแปลว่าศาลา, พลับพลา
มณฑาวรรณอ่านว่ามน-ทา-วันแปลว่าสุราดี, สีสุรา
มณิภาอ่านว่ามะ-นิ-พาแปลว่าแววมณี ประกายแก้ว
มณีมณฑ์อ่านว่ามะ-นี-มนแปลว่าเครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมาลาอ่านว่ามะ-นี-มา-ลาแปลว่ามณีประดับคอ สร้อยคอ
ลักขิกาอ่านว่าลัก-ขิ-กาแปลว่าสตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณารีย์อ่านว่าลัก-สะ-นา-รีแปลว่ามีลักษณะประเสริฐ

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันพุธกลางวันเพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันพุธกลางคืน ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กชนันท์อ่านว่ากด-ชะ-นันแปลว่ายินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กณิกนันต์อ่านว่ากะ-นิก-นันแปลว่าละเอียดยิ่ง
กนกกาญจน์อ่านว่ากะ-หนก-กานแปลว่าทองคำล้ำค่า
ขจีเนตรอ่านว่าขะ-จี-เนดแปลว่าผู้มีดวงตางาม
ขจีวรรณอ่านว่าขะ-จี-วันแปลว่าผู้มีผิวแลน่ามอง
ขยานีอ่านว่าขะ-ยา-นีแปลว่ามีความรู้
คันธารัตน์อ่านว่าคัน-ทา-รัดแปลว่ากลิ่นแก้ว
คุณัญญาอ่านว่าคุ-นัน-ยาแปลว่าผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณิตาอ่านว่าคุ-นิ-ตาแปลว่าผู้มีคุณงามความดี
เครือวัลย์อ่านว่าเครือ-วันแปลว่าเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
จงกลณีอ่านว่าจง-กน-นีแปลว่าดอกบัว
จงรักษ์อ่านว่าจง-รักแปลว่าให้รักษาไว้
จงสุทธาอ่านว่าจง-สุด-ทาแปลว่าให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จรณินทร์อ่านว่าจะ-ระ-นินแปลว่าเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
ชนิกานต์อ่านว่าชะ-นิ-กานแปลว่าเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชโนทัยอ่านว่าชะ-โน-ไทแปลว่าผู้มีความรุ่งเรือง
ชยุดาอ่านว่าชะ-ยุ-ดาแปลว่ารุ่งเรือง
ชรินทรอ่านว่าชะ-ริน-ทอนแปลว่ายอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ฐานิกาอ่านว่าถา-นิ-กาแปลว่าผู้ดำรงมั่น
ฐานิดาอ่านว่าถา-นิ-ดาแปลว่าความมีฐานะ, ความมั่นคง
ฐานิตาอ่านว่าถา-นิ-ตาแปลว่าผู้มีฐานะ
ณิชนันทน์อ่านว่านิช-ชะ-นันแปลว่าเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณิชาอ่านว่านิ-ชาแปลว่าสะอาด บริสุทธุ์
ณิชากรอ่านว่านิ-ชา-กอนแปลว่าบ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
ณิชารีย์อ่านว่านิ-ชา-ดรีแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐ
ณีรนุชอ่านว่านี-ระ-นุดแปลว่าหญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ดนิษฐ์อ่านว่าดะ-นิดแปลว่าเล็ก
ดารินทร์อ่านว่าดา-รินแปลว่าดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดุลยาอ่านว่าดุน-ละ-ยาแปลว่าสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
ตวิษาอ่านว่าตะ-วิ-สาแปลว่ารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ต้องครรลองอ่านว่าต้อง-คัน-ลองแปลว่าถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
ต้องใจอ่านว่าต้อง-ไจแปลว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ธนัญญาอ่านว่าทะ-นัน-ยาแปลว่ามีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐาอ่านว่าทะ-นัด-ถาแปลว่าดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนารีย์อ่านว่าทะ-นา-รีแปลว่ามีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาวรรณอ่านว่าทะ-นา-วันแปลว่าผู้สวยด้วยทรัพย์
ธัญลักษณ์อ่านว่าทัน-ยะ-ลักแปลว่าลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง
ธัญวรัตน์อ่านว่าทัน-วะ-รัดแปลว่ามีโชคและประเสริฐสุด
นันทิกานต์อ่านว่านัน-ทิ-กานแปลว่ามีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิชาอ่านว่านัน-ทิ-ชาแปลว่าเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นาราอ่านว่านา-ราแปลว่ารัศมีรุ่งเรือง
นิจจารีย์อ่านว่านิด-จา-รีแปลว่าผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันพุธกลางคืนเพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อสำหรับคนเกิดวันพฤหัสห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันพฤหัส ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กมลพรรณอ่านว่ากะ – มน – พันแปลว่าผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลพัชรอ่านว่ากะ – มน – พัดแปลว่าใจเพชร
กมลพิชญ์อ่านว่ากะ – มน – พิดแปลว่าใจนักปราชญ์
จรัสรวีอ่านว่าจะ – หรัด – ระ – วีแปลว่าสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จริญญาอ่านว่าจะ – ริน – ยาแปลว่ามีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรีภรณ์อ่านว่าจะ – รี – พอนแปลว่าการปกป้องด้วยหอก
จอมขวัญอ่านว่าจอม – ขวันแปลว่าผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
จักษณาอ่านว่าจัก – สะ – นาแปลว่าการพูด
ญาณัจฉราอ่านว่ายา – นัด – ฉะ – ราแปลว่ามีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิศาอ่านว่ายา – นิ – สาแปลว่าเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ณิชารีย์อ่านว่านิ – ชา – รีแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐ
บงกชเพชรอ่านว่าบง – กด – เพ็ดแปลว่าดอกบัวที่งดงามและมีค่า
บวรลักษณ์อ่านว่าบอ – วอน – ลักแปลว่ามีลักษณะอันประเสริฐ
ปรมาภรณ์อ่านว่าปะ – ระ – มา – พอนแปลว่าอาภรณ์ชั้นเลิศ
ประกายแก้วอ่านว่าประ – กาย – แก้วแปลว่าความแวววาวจากแก้วมีค่า
ประกายวัลย์อ่านว่าประ – กาย – วันแปลว่าไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
ไปรยาอ่านว่าไปร – ยาแปลว่าผู้เป็นที่รัก
ผกาพรรณอ่านว่าผะ – กา – พันแปลว่าดอกไม้งาม
ผกามาศอ่านว่าผะ – กา – มาดแปลว่าดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
ผกายแก้วอ่านว่าผะ – กาย – แก้วแปลว่าประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผัลย์ศุภาอ่านว่าผัน – สุ – พาแปลว่างามเหมือนดอกไม้
พิชชาพรอ่านว่าพิด – ชา – พอนแปลว่ามีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชชาภาอ่านว่าพิด – ชา – พาแปลว่ามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาอรอ่านว่าพิด – ชา – ออนแปลว่าหญิงสาวผู้มีความรู้
ภัควลัญชญ์อ่านว่าพัก – วะ – ลันแปลว่าลักษณะผู้มีโชค
ภัสสรอ่านว่าพัด – สอนแปลว่ารัศมีเรืองรอง
ภิญญาพัชญ์อ่านว่าพิน – ยา – พัดแปลว่าผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
รักษณาลีอ่านว่ารัก – สะ – นา – ลีแปลว่ามีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
รักษิณาอ่านว่ารัก – สิ – นาแปลว่าคุ้มครอง
รังสิมาอ่านว่ารัง – สิ – มาแปลว่าพระอาทิตย์
วชิราภรณ์อ่านว่าวะ – ชิ – รา – พอนแปลว่าเครื่องประดับเพชร
วณิชชาอ่านว่าวะ – นิด – ชาแปลว่าการค้าขาย
วรณิกาอ่านว่าวอ – ระ – นิ – กาแปลว่าผู้เขียน เสมียน
วรปรัชญ์อ่านว่าวอ – ระ – ปรัดแปลว่านักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ศรีสุภางค์อ่านว่าสี – สุ – พางแปลว่าหญิงผู้มีร่างงาม
ศศิประภาอ่านว่าสะ – สิ – ประ – พาแปลว่าแสงสว่างของพระจันทร์
สุพิชฌาย์อ่านว่าสุ – พิด – ชาแปลว่าเพ่งพินิจอย่างดี
สุภางค์อ่านว่าสุ – พางแปลว่าผู้มีรูปงาม
สุภาพิชญ์อ่านว่าสุ – พา – พิดแปลว่านักปราชญ์ผู้มีความงาม
อรุณลักษณ์อ่านว่าอะ – รุน – ลักแปลว่าลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
อสมาภรณ์อ่านว่าอะ – สะ – มา – พอนแปลว่าเครื่องประดับที่ดีเยี่ยม

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันพฤหัสเพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันศุกร์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันศุกร์ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

เขมิกาอ่านว่าเข-มิ-กาแปลว่าผู้มีความเกษม
เขมินท์อ่านว่าเข-มินแปลว่ามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คณัสนันท์อ่านว่าคะ-นัด-สะ-นันแปลว่าเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณิฏฐาอ่านว่าคะ-นิด-ถาแปลว่ายืนหยัดได้ด้วยคณะ
จันทัปปภาอ่านว่าจัน-ทับ-ปะ-พาแปลว่าแสงจันทร์
จิณห์นิภาอ่านว่าจิน-นิ-พาแปลว่ารัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม
จิดาภาอ่านว่าจิ-ดา-พาแปลว่ารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
ฉันทพัฒน์อ่านว่าฉัน-ทะ-พัดแปลว่าเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญาอ่านว่าฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาแปลว่าผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินีอ่านว่าฉัน-สิ-นีแปลว่าความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ชนัฐกานต์อ่านว่าชะ-นัด-กานแปลว่าบุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนัดดาอ่านว่าชะ-นัด-ดาแปลว่าความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนากานต์อ่านว่าชะ-นา-กานแปลว่าเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ญาณินอ่านว่ายา-นินแปลว่าผู้มีความรู้
ญาณิศาอ่านว่ายา-นิ-สาแปลว่าเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ติณณาอ่านว่าติน-นาแปลว่าผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ทัณฑิกาอ่านว่าทัน-ทิ-กาแปลว่าชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทินมณีอ่านว่าทิน-มะ-นีแปลว่าแก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทิพปภาอ่านว่าพิบ-ปะ-พาแปลว่ารัศมีเป็นทิพย์
ธัญพิชชาอ่านว่าทัน-พิด-ชาแปลว่ามีความรู้ยิ่งดี
ธัญสินีอ่านว่าทัน-ส-นีแปลว่าหญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสุดาอ่านว่าทัน-สุ-ดาแปลว่าลูกสาวผู้โชคดี
นันทิตาอ่านว่านัน-ทิ-ตาแปลว่าเพลิดเพลิน มีความสุข
นิกข์นิภาอ่านว่านิก-น-พาแปลว่าเสมือนแห่งทอง
ปัญจพาณ์อ่านว่าปัน-จะ-พาแปลว่ากามเทพ เจ้าแห่งความรัก

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันศุกร์เพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันเสาร์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันเสาร์ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กนกกาญจน์อ่านว่ากะ-หนก-กานแปลว่าทองคำล้ำค่า
กนกรดาอ่านว่ากะ-หนก-ระ-ดาแปลว่ายินดีในทอง
กนกรัตน์อ่านว่ากะ-หนก-รัดแปลว่าทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง
กมนียาอ่านว่ากะ-มะ-นี-ยาแปลว่างาม เป็นที่พึงพอใจ
ขรินทร์ทิพย์อ่านว่าขะ-ริน-ทิบแปลว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
เขมินทราอ่านว่าเข-มิน-ทราแปลว่ามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสราอ่านว่าเข-มิด-สะ-ราแปลว่ายอดแห่งความปลอดภัย
คะนึงนิตย์อ่านว่าคะ-นึง-นิดแปลว่าคิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัทลียาอ่านว่าคัด-ทรี-ยาแปลว่ากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
จิตรกัญญาอ่านว่าจิด-กัน-ยาแปลว่าหญิงสาวที่สวยงาม
จิตรลดาอ่านว่าจิด-ละ-ดาแปลว่าเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
ญานิศาอ่านว่ายา-นิ-สาแปลว่าเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ดรัลพรอ่านว่าดะ-รัน-พอนแปลว่าทับทิมอันประเสริฐ
ดารินทร์อ่านว่าดา-รินแปลว่าดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ตรีทิพยนิภาอ่านว่าตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พาแปลว่าเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
นรินทร์พรอ่านว่านะ-ริน-พอนแปลว่าพรของพระราชา
นรีกานต์อ่านว่านะ-รี-กานแปลว่าหญิงผู้เป็นที่รัก
นีนนาราอ่านว่านีน-นา-ราแปลว่าสีน้ำ
นีรัมพรอ่านว่านี-รำ-พอนแปลว่าน้ำกับฟ้า
ปทุมมาลย์อ่านว่าปะ-ทุม-มานแปลว่ามาลัยดอกบัว
ไปรยาอ่านว่าไปร-ยาแปลว่าผู้เป็นที่รัก
พิมพ์นาราอ่านว่าพิม-นา-ราแปลว่ามีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
อรรัมภาอ่านว่าออน-รำ-พาแปลว่างามดุจนางฟ้า
อักษราภัคอ่านว่าอัก-สะ-รา-พักแปลว่ามีโชคทางอักษร เรียนเก่ง

ชื่อจริงลูกสาว ที่เกิดวันเสาร์เพิ่มเติม >>>

 


ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถค้นหาชื่อจริงความหมายดี ๆ ให้กับลูกสาวเพิ่มเติมได้ที่ ลัคนา.com หมวดหมู่ ชื่อมงคล

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชื่อจริงลูกสาว"