ชื่อจริงลูกชาย

ชื่อจริงลูกชาย
ชื่อจริงลูกชาย

ชื่อจริงลูกชาย อันเป็นที่รัก ของคุณพ่อคุณแม่ การตั้งชื่อจริงลูกชาย ให้ถูกต้องตามหลักทักษา ประจำวันเกิดเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะชื่อใช้แทนตัวบุคคล ถ้าตั้งชื่อดีมีมงคล ก็จะส่งผลดีกับเจ้าของชื่อ ตั้งชื่อดีช่วยให้เด็กเลี้ยงง่าย ไม่เจ็บป่วยบ่อย ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคต

สิ่งสำคัญของการตั้งชื่อคือ การห้ามมีตัวอักษรกาลกิณี อยู่ในชื่อ คนมีลูกชายทุกคนย่อมมีความกังวลว่าเมื่อโตขึ้น ลูกชายจะเกเรหรือไม่ การตั้งชื่อมงคลให้ลูกชายนั้นมีผลทางจิตวิทยา คือ ถ้าเราเรียกชื่อลูกที่มีความหมายดีๆทุกวันแล้ว โอกาสที่ลูกชายโตขึ้นจะเป็นคนดีก็จะมีมากตามไปด้วย

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน

  • เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
  • เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
  • เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
  • เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
  • เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
  • เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
  • เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
  • เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันอาทิตย์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กนต์รพีอ่านว่ากน-ระ-พีแปลว่าพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กมลนัยน์อ่านว่ากะ-มน-ละ-ไนแปลว่าตามงามดุจดอกบัว
กมลบัตรอ่านว่ากะ-มน-ละ-บัดแปลว่ากลีบบัว
กฤตยชญ์อ่านว่ากริด-ตะ-ยดแปลว่านักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตวิทย์อ่านว่ากริด-ตะ-วิดแปลว่าผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว
ขรรค์ชัยอ่านว่าขัน-ไชแปลว่าชนะด้วยขรรค์
ขวัญชัยอ่านว่าขวัน-ไชแปลว่าชนะด้วยความดี
คเชนทร์อ่านว่าคะ-เชนแปลว่าพญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คณาธิปอ่านว่าคะ-นา-ทิบแปลว่าผู้เป็นหัวหน้า
คมธรรมอ่านว่าคม-ทำแปลว่าธรรมะที่เฉียบแหลม
ครรชิตอ่านว่าคัน-ชิดแปลว่าบันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง
คันธทรัพย์อ่านว่าคัน-ทะ-ซับแปลว่าเครื่องหอม
จตุภูมิอ่านว่าจะ-ตุ-พูมแปลว่าสี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จตุรภัทรอ่านว่าจะ-ตุ-ระ-พัดแปลว่าความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
จรณบูรณ์อ่านว่าจะ-ระ-นะ-บูนแปลว่าถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จิรายุทธอ่านว่าจิ-รา-ยุดแปลว่ารบนาน
ฉัตรบรรณอ่านว่าฉัด-ตะ-บันแปลว่าต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่
ฉันทพัฒน์อ่านว่าฉัน-ทะ-พัดแปลว่าเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ชญานนท์อ่านว่าชะ-ยา-นนแปลว่ายินดีในความรู้
ชนิตพลอ่านว่าชะ-นิด-ตะ-พนแปลว่าให้เกิดพลัง
ชนินทร์อ่านว่าชะ-นินแปลว่าเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชโนดมอ่านว่าชะ-โน-ดมแปลว่าคนที่สูงสุด
ชมพูเนกข์อ่านว่าชม-พู-เนกแปลว่าแท่งทอง
ชยางกูรอ่านว่าชะ-ยาง-กูนแปลว่าหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ญาณพัฒน์อ่านว่ายา-นะ-พัดแปลว่าเจริญด้วยความรู้
ญาณโรจน์อ่านว่ายา-นะ-โรดแปลว่ารุ่งเรืองด้วยความรู้
ฐิติวุฒิอ่านว่าถิ-ติ-วุดแปลว่ามีความเจริญมั่นคงตลอดไป
ฐีรวัฒน์อ่านว่าถี-ระ-วัดแปลว่ามีความเจริญตลอดไป
ณภัทรอ่านว่านะ-พัดแปลว่าดีงามด้วยความรู้
ณรงค์กรอ่านว่านะ-รง-กอนแปลว่าผู้ทำการรบ
ณัฏฐกิตติ์อ่านว่านัด-ถะ-กิดแปลว่าเกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐากรอ่านว่านัด-ถา-กอนแปลว่าบ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฐกฤตอ่านว่านัด-ถะ-กริดแปลว่าสร้างให้เป็นนักปราชญ์
ดิลกธรรมอ่านว่าดิ-หลก-ทำแปลว่ามีคุณธรรมเป็นยอด
เดชทัตอ่านว่าเด-ชะ-ทัดแปลว่าผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชาธรอ่านว่าเด-ชา-ทอนแปลว่าทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิอ่านว่าเด่น-พูมแปลว่ามีภูมิดีเด่น
ตนุภัทรอ่านว่าตะ-นุ-พัดแปลว่าดีงามด้วยตนเอง
ตรัยคุณอ่านว่าไตร-คุณแปลว่ามีคุณสามประการ
ตรัยรัตน์อ่านว่าตรัย-รัดแปลว่าแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตั้งปณิธานอ่านว่าตั้ง-ปะ-นิ-ทานแปลว่าตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ติณณภพอ่านว่าติน-นะ-พบแปลว่าผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
เตชธรรมอ่านว่าเต-ชะ-ทำแปลว่ามีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
เตชินท์อ่านว่าเต-ชินแปลว่าเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เธียรวิชญ์อ่านว่าเทียน-ระ-วิดแปลว่านักปราชญ์

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันอาทิตย์เพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันจันทร์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันจันทร์ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กนกพลอ่านว่ากะ-หนก-พนแปลว่ามีพลังคือทอง
กรกวรรษอ่านว่ากะ-หรก-วัดแปลว่าฝนลูกเห็บ
กรดลอ่านว่ากอ-ระ-ดนแปลว่าฝ่ามือ
กฤชพลอ่านว่ากริด-ชะ-พลแปลว่ากำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
กฤตธรรมอ่านว่ากริด-ตะ-ทำแปลว่าผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กฤตพรตอ่านว่ากริด-ตะ-พรดแปลว่าผู้ประพฤติพรต
กฤษกรอ่านว่ากริด-สะ-กอนแปลว่าสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษณพลอ่านว่ากริด-สะ-นะ-พนแปลว่ากำลังของพระกฤษณะ
ก้องภพอ่านว่าก้อง-พบแปลว่ามีชื่อเสียงก้องโลก
คณพศอ่านว่าคะ-นะ-พดแปลว่ามีอำนาจในหมู่คณะ
คมกฤชอ่านว่าคม-กริดแปลว่าคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
คมธรรมอ่านว่าคม-ทำแปลว่าธรรมะที่เฉียบแหลม
คมศรอ่านว่าคม-สอนแปลว่าลูกศรที่แหลมคม
ครองธรรมอ่านว่าครอง-ทำแปลว่าดำเนินอยู่ในธรรม
ครองภพอ่านว่าครอง-พบแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองยศอ่านว่าครอง-ยดแปลว่ารักษาตำแหน่งไว้
ชยพลอ่านว่าชะ-ยะ-พนแปลว่ามีพลังคือชัยชนะ
ณฏฐพลอ่านว่านัด-ถะ-ทะ-พนแปลว่ากำลังของนักปรายชญ์
ตฤณอ่านว่าตรินแปลว่าหญ้า
ทรงกฤตอ่านว่าทรง-กริดแปลว่าการสร้าง
ทรงภพอ่านว่าซง-พบแปลว่าทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
ธนกฤตอ่านว่าทะ-นะ-กริดแปลว่าการสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนพลอ่านว่าทะ-นะ-พนแปลว่ามีกำลังเป็นทรัพย์
ธนวรรธอ่านว่าทะ-นะ-วัดแปลว่าความเจริญด้วยทรัพย์
ธมกรอ่านว่าทะ-มะ-กอนแปลว่าแสงจันทร์
ธรรญกรอ่านว่าทัน-ยะ-กอนแปลว่าสร้างสิริมงคล
ธรรญนพอ่านว่าทัน-ยะ-นบแปลว่าข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
นทจรอ่านว่านด-ทะ-จอนแปลว่าเที่ยวไปในน้ำ, ปลา
นนทกรอ่านว่านน-ทะ-กอนแปลว่ากระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข
นพปฎลอ่านว่านบ-ปะ-ดลแปลว่าเศวตฉัตร
นฤพลอ่านว่านะ-รึ-พนแปลว่าคนผู้มีพลัง, กำลังคน
นววรรณอ่านว่านะ-วะ-วันแปลว่าผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น
บรรณกรอ่านว่าบัน-นะ-กอนแปลว่าผู้ทำหนังสือ
บรรพตอ่านว่าบัน-พดแปลว่าภูเขา
บวรพลอ่านว่าบอ-วอน-พนแปลว่ากำลังเลิศล้ำ
ปรพลอ่านว่าปะ-ระ-พนแปลว่ากำลังของผู้อื่น
ปองธรรมอ่านว่าปอง-ทำแปลว่าหวังคุณความดี
ปองพลอ่านว่าปอง-พนแปลว่ามุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
พงศกรอ่านว่าพง-สะ-กอนแปลว่าสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
ร่มธรรมอ่านว่าร่ม-ทำแปลว่าผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี
วรรณกรอ่านว่าวัน-นะ-กอนแปลว่าผิวพรรณผ่องใส
สหธรรมอ่านว่าสะ-หะ-ทำแปลว่าธรรมอันเดียวกัน
อลงกฤตอ่านว่าอะ-ลง-กริดแปลว่าตกแต่ง, ประดับประดา
ต้องครรลองอ่านว่าต้อง-คัน-ลองแปลว่าถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
พรรษชลอ่านว่าพัด-สะ-ชนแปลว่าน้ำฝน

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันจันทร์เพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับเกิดคนวันอังคาร

ชื่อสำหรับคนเกิดวันอังคารห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันอังคาร ได้แก่ ก ข ค ฆ ง ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

จตุรภัทรอ่านว่าจะ-ตุ-ระ-พัดแปลว่าความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
จรายุทธอ่านว่าจะ-รา-ยุดแปลว่าอาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จรูญพันธุ์อ่านว่าจะ-รูน-พันแปลว่ามีความผูกพันที่ดีงาม
จิณณธรรมอ่านว่าจิน-นะ-ทำแปลว่าประพฤติธรรม
จิณณวัตรอ่านว่าจิน-นะ-วัดแปลว่าประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิตติพัฒน์อ่านว่าจิด-ติ-พัดแปลว่าเจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิรพัฒน์อ่านว่าจิ-ระ-พัดแปลว่าความเจริญรุ่งเรือง
จิรายุทธอ่านว่าจิ-รา-ยุดแปลว่ารบนาน
จุลปรีชาอ่านว่าจุน-ละ-ปรี-ชาแปลว่าความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
เจตน์สฤษฎิ์อ่านว่าเจด-สะ-หริดแปลว่าสร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนิพัทธ์อ่านว่าเจด-นิ-พัดแปลว่ามีความคิดมั่นคง
เจษฎาภรณ์อ่านว่าเจด-สะ-ดา-พอนแปลว่าผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
ฉัตรบรรณอ่านว่าฉัด-ตะ-บันแปลว่าต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่
ฉันทพลอ่านว่าฉัน-ทะ-พนแปลว่ามีพลังคือความพอใจ
ฉันทพศอ่านว่าฉัน-ทะ-พดแปลว่าอำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทพัฒน์อ่านว่าฉัน-ทะ-พัดแปลว่าเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ชญานนท์อ่านว่าชะ-ยา-นนแปลว่ายินดีในความรู้
ชนเทพอ่านว่าชน-เทบแปลว่าพระราชา
ชนมภูมิอ่านว่าชน-มะ-พูมแปลว่าบ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนาธิปอ่านว่าชะ-นา-ทิบแปลว่าผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนาภัทรอ่านว่าชะ-นา-พัดแปลว่าคนดี คนเจริญ
ชนินทร์อ่านว่าชะ-นินแปลว่าเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชมชาญอ่านว่าชม-ชานแปลว่ารื่นเริง
ชยาวุธอ่านว่าชะ-ยา-วุดแปลว่ามีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชวินทร์อ่านว่าชะ-วินแปลว่ามีเชาวน์เป็นใหญ่
ชวินบุตรอ่านว่าชะ-วิน-บุดแปลว่าลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชัชพลอ่านว่าชัด-ชะ-พนแปลว่ากำลังแห่งนักรบ
ชัชพิสิฐอ่านว่าชัด-พิ-สิดแปลว่านักรบพิเศษ
ชัชวาลย์อ่านว่าชัด-ชะ-วานแปลว่ารุ่งเรือง
ชัยโรจน์อ่านว่าไช-ยะ-โรดแปลว่าความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ญาณพัฒน์อ่านว่ายา-นะ-พัดแปลว่าเจริญด้วยความรู้
ญาณวรุตม์อ่านว่ายา-นะ-วะ-รุดแปลว่ามีความรู้ประเสริฐสุด
ฐานพัฒน์อ่านว่าถา-นะ-พัดแปลว่ามีฐานะเจริญ
ณัฐภูมินทร์อ่านว่านัด-ถะ-พู-มินแปลว่าเทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
เดชาธรอ่านว่าเด-ชา-ทอนแปลว่าทรงไว้ซึ่งเดช
ติณณภพอ่านว่าติน-นะ-พบแปลว่าผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ทัพพสารอ่านว่าทับ-พะ-สานแปลว่ามีทรัพย์เป็นแก่นสาร
ทิฐิพลอ่านว่าทิ-ติ-พนแปลว่าทหารที่มีความทนง
ธนทรัพย์อ่านว่าทะ-นะ-ซับแปลว่าทรัพย์สมบัติ
ธันยบูรณ์อ่านว่าทัน-ยะ-บูนแปลว่าเต็มไปด้วยโชคลาภ
เธียรวิชญ์อ่านว่าเทียน-ระ-วิดแปลว่านักปราชญ์
นนทิวรรธน์อ่านว่านน-ทิ-วัดแปลว่ายินดีในทรัพย์
นรเศรษฐ์อ่านว่านอ-ระ-เสดแปลว่าผู้มีความมั่งคั่ง
นราธิปอ่านว่านะ-รา-ทิบแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
นราวิชญ์อ่านว่านะ-รา-วิดแปลว่าคนที่เป็นปราชญ์

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันอังคารเพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันพุธกลางวัน ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กมลภพอ่านว่ากะ-มน-ละ-พบแปลว่าเกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภูอ่านว่ากะ-มน-ละ-พูแปลว่าเกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลากรอ่านว่ากะ-มะ-ลา-กอนแปลว่าสระบัว
กษาปณ์อ่านว่ากะ-สาบแปลว่าเงินตรา
การัณยภาสอ่านว่ากา-รัน-ยะ-พาดแปลว่าความรุ่งเรืองแห่งการงาน
คณิศรอ่านว่าคะ-นิด-สอนแปลว่าผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คิรากรอ่านว่าคิ-รา-กอนแปลว่ากระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คุณากรอ่านว่าคุ-นา-กอนแปลว่าบ่อเกิดแห่งความดี
ฐากูรอ่านว่าถา-กูนแปลว่าที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส
ฐาปกรณ์อ่านว่าถา-ปะ-กอนแปลว่าตำรา, ที่คงทน
ณัฐปคัลภ์อ่านว่านัด-ปะ-คันแปลว่าปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐพงศ์อ่านว่านัด-ถะ-พงแปลว่าตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐเศรษฐอ่านว่านัด-ถะ-เสดแปลว่านักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฐสมอ่านว่านัด-ถะ-สมแปลว่าเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
บุรพลอ่านว่าบุ-ระ-พนแปลว่ามีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
บุริศร์อ่านว่าบุ-ริดแปลว่าเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
บูรณ์พิภพอ่านว่าบูน-พิ-พบแปลว่ามีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
ปฏิภาณอ่านว่าปะ-ติ-พานแปลว่าไหวพริบดี
ปฐมฤกษ์อ่านว่าปะ-ถม-มะ-เริกแปลว่าเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
ปรเมษฐ์อ่านว่าปะ-ระ-เมดแปลว่าพระพรหม
ประกฤษฎิ์อ่านว่าประ-กริดแปลว่าปราชญ์ ผู้ฉลาด
ปวีณ์กรอ่านว่าปะ-วี-กอนแปลว่านักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
ปองคุณอ่านว่าปอง-คุนแปลว่ามุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปาณสารอ่านว่าปา-นะ-สานแปลว่ากำลังว่องไวประเปรียว
ปาณัสม์อ่านว่าปา-นัดแปลว่าเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปิยังกูรอ่านว่าปิ-ยัง-กูนแปลว่าลูกชายผู้เป็นที่รัก
พรรษวุฒิอ่านว่าพัด-สะ-วุดแปลว่าความรู้อันประเสริฐ
พรหมพิริยะอ่านว่าพรม-พิ-ริ-ยะแปลว่ามีความเพียรประเสริฐ
พร้อมพงศ์อ่านว่าพร้อม-พงแปลว่าตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
พฤกษ์อ่านว่าพรึกแปลว่าต้นไม้
พลากรอ่านว่าพะ-ลา-กอนแปลว่าบ่อเกิดแห่งกำลัง
ภีมพศอ่านว่าพี-มะ-พดแปลว่ามีอำนาจน่าเกรงขาม
ภูเบศวร์อ่านว่าพู-เบดแปลว่าพระราชาผู้เป็นใหญ่
รพีพงศ์อ่านว่าระ-พีขพงแปลว่าสกุลแห่งพระอาทิตย์
รเมศอ่านว่าระ-เมดแปลว่าริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
รามิลอ่านว่ารา-มินแปลว่ากามเทพ
วสิษฐ์พลอ่านว่าวะ-สิด-พนแปลว่าผู้มีกำลังเยี่ยม
วิษณุสรรค์อ่านว่าวิด-สะ-นุ-สันแปลว่าวิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
สหัพย์อ่านว่าสะ-หับแปลว่ามิตรสหาย
สัณหณัฐอ่านว่าสัน-หะ-นัดแปลว่านักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สุรเสกข์อ่านว่าสุ-ระ-เสกแปลว่านักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุริยวงศ์อ่านว่าสุ-ริ-ยะ-วงแปลว่าสกุลกษัตริย์
อภิรักษ์อ่านว่าอะ-พิ-รักแปลว่ารักษา, ป้องกัน
อภิวุฒิอ่านว่าอะ-พิ-วุดแปลว่าความเจริญ
อภิษฎาอ่านว่าอะ-พิด-สะ-ดาแปลว่าเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันพุธกลางวันเพิ่มเติม >>>

 

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันพุธกลางคืน ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กตัญญูอ่านว่ากะ-ตัน-ยูแปลว่าผู้รู้คุณคนอื่น
กนต์ธรอ่านว่ากน-ทอนแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กรวิชญ์อ่านว่ากอ-ระ-วิดแปลว่าความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวินท์อ่านว่ากอ-ระ-วินแปลว่าทับทิม
กรศุทธิ์อ่านว่ากอ-ระ-สุดแปลว่าทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
กรองเกียรติอ่านว่ากรอง-เกียรติแปลว่าเส้นทางแห่งเกียรติยศ
ครองฤทธิ์อ่านว่าครอง-ริดแปลว่ารักษาอำนาจไว้
ครองศักดิ์อ่านว่าครอง-สักแปลว่ารักษาตำแหน่งไว้
จาตุรนต์อ่านว่าจา-ตุ-รนแปลว่าเจ้าแห่งโลก
จารุเดชอ่านว่าจา-รุ-เดดแปลว่ามีเดชงาม งามด้วยเดช
จำรูญอ่านว่าจำ-รูนแปลว่ารุ่งเรือง, งาม
จำรูญศักดิ์อ่านว่าจำ-รูน-สักแปลว่าผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
ชนินทร์อ่านว่าชะ-นินแปลว่าเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชยทัตอ่านว่าชะ-ยะ-ทัดแปลว่าให้ชัยชนะ
ชยังกูรอ่านว่าชะ-ยัง-กูนแปลว่าหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์อ่านว่าชะ-ยันแปลว่าผู้ชนะ
ญาณโรจน์อ่านว่ายา-นะ-โรดแปลว่ารุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวุฒิอ่านว่ายา-นะ-วุดแปลว่าเจริญด้วยความรู้
ฐากูรอ่านว่าถา-กูนแปลว่าที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส
ณัฐวรรธน์อ่านว่านัด-ถะ-วัดแปลว่านักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวิโรจน์อ่านว่านัด-ถะ-วิ-โรดแปลว่านักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐวุฒิอ่านว่านัด-ถะ-วุดแปลว่าผู้เจริญด้วยความรู้
ณัฐศักดิ์อ่านว่านัด-ถะ-สักแปลว่าศักดิ์ของนักปราชญ์
ณัฐเศรษฐอ่านว่านัด-ถะ-เสดแปลว่านักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฐสิทธิ์อ่านว่านัด-ถะ-สิดแปลว่าความสำเร็จของนักปราขญ์
ดลยุทธ์อ่านว่าดน-ละ-ยุดแปลว่าการยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ดลฤทธิ์อ่านว่าดน-ริดแปลว่าบันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดิสรณ์อ่านว่าดิ-สอนแปลว่าสรณะสามประการ
เดชาธรอ่านว่าเด-ชา-ทอนแปลว่าทรงไว้ซึ่งเดช
ตนุสรณ์อ่านว่าตะ-นุ-สอนแปลว่าพึ่งตนเอง
ตรัยคุณอ่านว่าไตร-คุณแปลว่ามีคุณสามประการ
ตรัยรัตน์อ่านว่าตรัย-รัดแปลว่าแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ทวีเดชอ่านว่าทะ-วี-เดชแปลว่าผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทวีรัชต์อ่านว่าทะ-วี-รัดแปลว่าสมบัติมาก
นัธทวัฒน์อ่านว่านัด-ทะ-วัดแปลว่ามีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นาถวัฒน์อ่านว่านาด-ถะ-วัดแปลว่าเจริญด้วยที่พึ่ง
นำเกียรติอ่านว่านำ-เกียดแปลว่ามีชื่อเสียง
ยุทธไกรอ่านว่ายุด-ทะ-ไกรแปลว่าเก่งในการรบ
โยธินอ่านว่าโย-ทินแปลว่าผู้ชนะ
รชานนท์อ่านว่าระ-ชา-นนแปลว่ายินดีในทรัพย์สมบัติ
รวินท์อ่านว่าระ-วินแปลว่าดอกบัว
เศรษฐาอ่านว่าเสด-ถาแปลว่าเจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด
เศวตฉัทอ่านว่าสะ-เวด-ตระ-ฉัดแปลว่าผู้มีปีกขาว
สกลวรรธน์อ่านว่าสะ-กน-วัดแปลว่าพร้อมด้วยความเจริญ
สรณ์สิริอ่านว่าสอน-สิ-ริแปลว่ามีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันพุธกลางคืนเพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันพฤหัส

ชื่อสำหรับคนเกิดวันพฤหัสห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันพฤหัส ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กรัณฑาอ่านว่ากะ – รัน – ทาแปลว่ารวงผึ้ง
กฤชพลอ่านว่ากริด – ชะ – พลแปลว่ากำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
กฤษกรอ่านว่ากริด – สะ – กอนแปลว่าสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษฎาอ่านว่ากริด – สะ – ดาแปลว่ากระทำแล้ว
ครองภพอ่านว่าครอง – พบแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองยศอ่านว่าครอง – ยดแปลว่ารักษาตำแหน่งไว้
ครองลาภอ่านว่าครอง – ลาบแปลว่ามีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
จิรชยาอ่านว่าจิ – ระ – ชะ – ยาแปลว่ามีชัยนาน
จิรภาสอ่านว่าจิ – ระ – พาดแปลว่ารุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
จิรายุอ่านว่าจิ – รา – ยุแปลว่ามีอายุยืน
จุฑากรณ์อ่านว่าจุ – ทา – กอนแปลว่าพิธีไหว้จุกเด็ก
ชัยณรงค์อ่านว่าไช – นะ – รงแปลว่านักรบผู้มีชัยชนะ
ญาณวุฒิอ่านว่ายา – นะ – วุดแปลว่าเจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์อ่านว่ายา – นะ – สอนแปลว่ามีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณากรอ่านว่ายา – นา – กอนแปลว่าบ่อเกิดแห่งความรัก
ณัฐกรณ์อ่านว่านัด – ถะ – กอนแปลว่านักปราชญ์, ผู้ฉลาด
ณัฐปคัลภ์อ่านว่านัด – ปะ – คันแปลว่าปราชญ์ผู้องอาจ
บวรวิชญ์อ่านว่าบอ – วอน – วิดแปลว่าผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บูรณ์พิภพอ่านว่าบูน – พิ – พบแปลว่ามีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
ปวรปรัชญ์อ่านว่าปะ – วอน – ปรัดแปลว่านักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวริศอ่านว่าปะ – วะ – ริดแปลว่าผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
พรรณเชษฐ์อ่านว่าพัน – นะ – เชดแปลว่าพระพรหม
พรรษวุฒิอ่านว่าพัด – สะ – วุดแปลว่าความรู้อันประเสริฐ
พรหมพิริยะอ่านว่าพรม – พิ – ริ – ยะแปลว่ามีความเพียรประเสริฐ
พุฒิพงศ์อ่านว่าพุด – ทิ – พงแปลว่าเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พุฒิสรรค์อ่านว่าพุด – ทิ – สันแปลว่าสร้างความเจริญ
ภรัณยูอ่านว่าพะ – รัน – ยูแปลว่าผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์
ภัคพลอ่านว่าพัก – คะ – พนแปลว่ามีโชคเป็นพลัง
ภากรอ่านว่าพา – กอนแปลว่าผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
รณพีร์อ่านว่ารน – นะ – พีแปลว่าวีรบุรุษในสนามรบ
รพีพงศ์อ่านว่าระ – พี – พงแปลว่าสกุลแห่งพระอาทิตย์
วิชชาบูรณ์อ่านว่าวิด – ชา – บูนแปลว่าเต็มเปี่ยมด้วยความรู้
วิชญ์ภาสอ่านว่าวิด – ชะ – พาดแปลว่าความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วิษณุสรรค์อ่านว่าวิด – สะ – นุ – สันแปลว่าวิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันพฤหัสเพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันศุกร์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันศุกร์ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กษาปณ์อ่านว่ากะ-สาบแปลว่าเงินตรา
กษิดิ์เดชอ่านว่ากะ-สิ-เดดแปลว่าผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิสอ่านว่ากะ-สิ-ดิดแปลว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กสานต์อ่านว่ากะ-สานแปลว่าความสงบ
เขมทัตอ่านว่าเข-มะ-ทัดแปลว่าผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์อ่านว่าเข-มะ-นันแปลว่ายินดีในความปลอดภัย
คณาธิปอ่านว่าคะ-นา-ทิบแปลว่าผู้เป็นหัวหน้า
จิตติพัฒน์อ่านว่าจิด-ติ-พัดแปลว่าเจริญด้วยความคิด ความฉลาด
เจตนิพัทธ์อ่านว่าเจด-นิ-พัดแปลว่ามีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐอ่านว่าเจด-นิ-พิดแปลว่ามีความคิดมั่นคง
ชโนดมอ่านว่าชะ-โน-ดมแปลว่าคนที่สูงสุด
ชมพูเนกข์อ่านว่าชม-พู-เนกแปลว่าแท่งทอง
ชัชพงศ์อ่านว่าชัด-ชะ-พงแปลว่าเชื้อสายนักรบ
ชุติมันต์อ่านว่าชุ-ติ-มันแปลว่าผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
โชติภณอ่านว่าโช-ติ-พนแปลว่ารุ่งโรจน์ด้วยการพูด
ญาณพัฒน์อ่านว่ายา-นะ-พัดแปลว่าเจริญด้วยความรู้
ญาณัฐอ่านว่ายา-นัดแปลว่าเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณัทอ่านว่ายา-นัดแปลว่าผู้ให้ความรู้
ณัฏฐกิตติ์อ่านว่านัด-ถะ-กิดแปลว่าเกียรติของนักปราชญ์

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันศุกร์เพิ่มเติม >>>

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันเสาร์

ชื่อสำหรับคนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกินีสำหรับวันเสาร์ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ตามตัวอย่างชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

กรองเกียรติอ่านว่ากรอง-เกียรติแปลว่าเส้นทางแห่งเกียรติยศ
กรัสวันอ่านว่ากรัด-สะ-วันแปลว่าเสียงตบมือ
กรินทร์อ่านว่ากรินแปลว่าจอมช้าง พญาช้าง
กฤชพลอ่านว่ากริด-ชะ-พลแปลว่ากำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
ขจรเดชอ่านว่าขะ-จอน-เดชแปลว่ามีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรฤทธิ์อ่านว่าขะ-จอน-ริดแปลว่ามีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรลาภอ่านว่าขะ-จอน-ลาบแปลว่ารุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขจรศักดิ์อ่านว่าขะ-จอน-สักแปลว่าความรุ่งเรือง
จิรภัทรอ่านว่าจิ-ระ-พัดแปลว่าผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิระเดชอ่านว่าจิ-ระ-เดดแปลว่ามีอำนาจตลอดกาล
จิระพันธ์อ่านว่าจิ-ระ-พันแปลว่าเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
จิระศักดิ์อ่านว่าจิ-ระ-สักแปลว่าผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
ชวินทร์อ่านว่าชะ-วินแปลว่ามีเชาวน์เป็นใหญ่
ชวินบุตรอ่านว่าชะ-วิน-บุดแปลว่าลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชัชชัยอ่านว่าชัด-ไชแปลว่าชัยชนะของนักรบ
เดชทัตอ่านว่าเด-ชะ-ทัดแปลว่าผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชาธรอ่านว่าเด-ชา-ทอนแปลว่าทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิอ่านว่าเด่น-พูมแปลว่ามีภูมิดีเด่น
ตนุภัทรอ่านว่าตะ-นุ-พัดแปลว่าดีงามด้วยตนเอง
ตรัยรัตน์อ่านว่าตรัย-รัดแปลว่าแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธำรงศักดิ์อ่านว่าทำ-รง-สักแปลว่ารักษาอำนาจไว้
ธีรฉัตรอ่านว่าที-ระ-ฉัดแปลว่าร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
ธีรโชติอ่านว่าที-ระ-โชดแปลว่าความรุ่งเรืองของปราชญ์
บุญญานนท์อ่านว่าบุน-ยา-นนแปลว่าผู้ยินดีในบุญ
บุรินทร์อ่านว่าบุ-รินแปลว่าเจ้าเมือง

ชื่อจริงลูกชาย ที่เกิดวันเสาร์เพิ่มเติม >>>

 


ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถค้นหาชื่อจริงความหมายดี ๆ ให้กับลูกชายเพิ่มเติมได้ที่ ลัคนา.com


ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชื่อจริงลูกชาย"